Aanmelding door huisarts, medisch specialist, GGD Jeugdarts en wijkteams

Aanmelding door huisarts, medisch specialist, GGD Jeugdarts en wijkteams

Gemeenten zijn samenwerkingsverbanden aangegaan voor de jeugdhulp, zogenaamde zorgregio’s.
Curium-LUMC heeft met vier regio’s zorgcontracten afgesloten.

De regio Holland Rijnland (waarin o.a. Leiden en de bollenstreek)Capture
De regio Midden Holland (waarin o.a. Gouda)
De regio Haaglanden (waarin o.a. Den Haag)
De regio Zuid Kennemerland en Haarlemmermeer (waarin o.a. Haarlem en Hoofddorp)

Directe verwijzing naar Curium-LUMC is mogelijk door:

  1. De huisarts
  2. De jeugdarts (GGD)
  3. De medisch specialist, psychiater of kinderarts
  4. Een gecertificeerde instelling

Huisartsen, medisch specialisten en GGD Jeugdartsen kunnen kinderen en jongeren verwijzen voor poliklinisch onderzoek en/of behandeling door het sturen van de verwijsbrief naar Curium-LUMC.

We vragen uw aandacht voor de eisen waaraan een geldige verwijzing dient te voldoen:

  • Korte verwijsbrief met reden, vermoeden van of sprake van een psychiatrische stoornis, voorzien van een datum (het is helaas niet mogelijk aanmeldingen te doen via Zorgdomein).
  • NAW gegevens (naam, adres, woonplaats) van patiënt
  • Uw naam en functie: huisarts, jeugdarts, medisch specialist
  • Uw handtekening en/of een praktijkstempel
  • Uw persoonlijke AGB-code
  • Bij aanmeldingen voor dag-/klinische behandeling: informatie van eerder onderzoek e/o behandeling of een verslag van een multidisciplinair behandeloverleg waaruit is gebleken dat intensieve behandeling dag- / klinische behandeling geïndiceerd is.

De verwijzing kunt u sturen naar postadres: Postbus 15, 2300 AA  Leiden, ten name van het Aanmeldsecretariaat of faxen naar: 071-5159653.

De ouders moeten vervolgens zelf contact opnemen met de aanmeldcoördinator van Curium-LUMC om de aanmeldreden verder uit te vragen en de benodigde aanmeldgegevens op te nemen. Daarvoor kunt u hen naar deze pagina verwijzen.

De aanmeldcoördinator van Curium zal met ouders de aanmeldreden verder uitvragen en zal de benodigde aanmeldgegevens opnemen. Als ouders deze actie niet zelf ondernemen, zal ons aanmeldsecretariaat circa een week na ontvangst van de verwijsbrief een breif naar ouders sturen met het verzoek contact op te nemen.

Beoordeling van de aanmelding
Als de aanmelding is beoordeeld, wordt het kind op de wachtlijst geplaatst voor onderzoek en/of behandeling en ontvangen ouders aanvullende vragenlijsten. Zodra wij deze vragenlijsten retour ontvangen hebben, maken wij een afspraak voor de intake. Als wij een verwijzing van u hebben ontvangen en mocht blijken dat Curium-LUMC niet de meest geschikte zorg voor het kind kan bieden, informeren wij u hierover schriftelijk met reden van afwijzing.

Aanvullende vragen
Voor urgente zaken, overleg en vragen over behandelaanbod kunt u iedere werkdag telefonisch contact opnemen via 071-5159600. Wanneer u niet direct kunt worden doorverbonden met de desbetreffende afdeling of persoon, streven wij er naar u binnen 1 tot 2 werkdagen terug te bellen.