Aanmelding door instellingen

Aanmelding door instellingen

GGZ instellingen, instellingen voor Jeugdhulpverlening, Jeugd- en Gezinsteams en sociale wijkteams kunnen patiënten aanmelden voor poliklinisch onderzoek en poli-, dag- of klinische behandeling .  

Uw aanmelding nemen wij in behandeling na ontvangst van:

 • de verwijsbrief met uw AGB-code *
 • beschrijving van de klachten en reden van verwijzing naar Curium LUMC.
 • (eventuele) aanvullende informatie van eerdere onderzoeken en/of behandeling.
 • bij aanmeldingen voor dag-/klinische behandeling: informatie van eerder onderzoek e/o behandeling of een verslag van een multidisciplinair behandeloverleg waaruit is gebleken dat intensieve behandeling dag- / klinische behandeling geïndiceerd is.

* Als u geen officieel erkende verwijzer bent, moet u, of moeten de ouders ervoor zorgen dat er een geldige verwijsbrief naar Curium-LUMC wordt verzonden. Officiële verwijzers zijn:

 1. De door de gemeente georganiseerde toegang;
  • het Jeugd- en Gezinsteam (JGT) in Regio Holland Rijnland
  • het Sociaal team in Regio Midden Holland
  • het Lokale Team van de gemeente in Regio Haaglanden
  •  CJG-coaches in Regio Zuid Kennemerland/Haarlemmermeer
 2. De huisarts
 3. De jeugdarts
 4. De medisch specialist

Na ontvangst van uw verwijsbrief wordt door de aanmeldcoördinator van Curium contact opgenomen met ouders om de aanmeldreden verder uit te vragen en de benodigde aanmeldgegevens op te nemen

Beoordeling aanmelding. Als uit uw gegevens en/of de gegevens van ouders blijkt dat Curium-LUMC niet de meest geschikte zorg voor de patiënt kan bieden, stellen wij u schriftelijk op de hoogte over de reden van afwijzing. Als de aanmelding is beoordeeld, wordt de patiënt op de wachtlijst geplaatst voor onderzoek en/of behandeling. De ouders ontvangen vervolgens aanvullende vragenlijsten om in te vullen. Met de antwoorden op de gestelde vragen maken wij een eerste beoordeling van de aard en ernst van mogelijk aanwezige psychiatrische stoornissen.

Intake
Zodra wij alle vragenlijsten van de ouders retour ontvangen hebben, maken wij met hen een afspraak gemaakt voor de intake. Daarover leest u hier meer. NB: Bij klinische behandeling blijft de verwijzer – ook tijdens de behandeling – het aanspreekpunt. De verwijzer wordt uitgenodigd om bij de intakegesprekken en de klinische besprekingen aanwezig te zijn.

Toesturen verwijsbrief en aanvullende informatie

De verwijsbrief en en verslaglegging van eerdere onderzoeken en behandeling kunt u zenden naar:

 • faxnummer:     071-5159653
 • Postadres:       Postbus 15, 2300 AA  Leiden, ten name van het aanmeldsecretariaat.

Contact
Voor overleg en vragen kunt u iedere werkdag telefonisch contact opnemen via 071-5159600.  Wanneer u niet direct kunt worden doorverbonden met de desbetreffende afdeling of persoon, streven wij er naar u binnen 1 tot 2 werkdagen terug te bellen.