Over ons

Curium-LUMC is een academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie met een vestiging in Oegstgeest en nevenvestigingen in Gouda. Curium-LUMC onderzoekt en behandelt kinderen en jeugdigen met een ernstig psychiatrisch probleem en hun gezin. De ouders en andere gezinsleden van het kind worden intensief betrokken bij de behandeling. Curium-LUMC heeft een landelijke, supraregionale en regionale functie. Het werkgebied is Zuid-Holland noord en Midden-Holland.

logo hkzCurium-LUMC is gecertificeerd volgens HKZ norm. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Het HKZ Certificaat geeft aan dat een organisatie voldoet aan vooraf vastgestelde kwaliteitsnormen van de geleverde zorg.

Missie en visie

Curium-LUMC is hèt academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie in Zuid-Holland noord en Midden-Holland, verbonden aan het Leids Universitair Medisch Centrum. Wij bieden specialistische behandelingen bij complexere psychiatrische problemen. Wij staan midden in de maatschappij, innoveren ons aanbod naar de vraag, maar blijven een stabiele partner in de hulpverlening voor kinderen en jongeren.

Onze missie is gezinssystemen die in hun ontwikkeling bedreigd zijn vanwege meerdere problemen, waaronder de aanwezigheid van kinderpsychiatrische stoornissen bij één of meerdere kinderen, diagnostiek en behandeling te bieden gericht op het opheffen van de ontwikkelingsstagnatie. De behandeling beoogt niet alleen het verminderen van de symptomen van de stoornis maar ook het blijvend verbeteren van de kwaliteit van leven en het algehele functioneren. Bij de behandeling wordt gebruik gemaakt van de kracht van het gezinssysteem.

De uitgangspunten die onze missie vormen, worden gerealiseerd door ervaren en betrokken professionals. De kernwaarden die alle medewerkers van Curium-LUMC uitdragen zijn: deskundig, beschikbaar, concreet en inspirerend. Deze kernwaarden vormen de basis voor het verwezenlijken van onze visie.

Kerntaken

  • Patiëntenzorg: ‘Diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren met psychiatrische problemen’, in het kort de doelstelling van de patiëntenzorg van Curium-LUMC. De meest voorkomende problemen van de kinderen en jongeren die bij Curium-LUMC worden behandeld zijn angststoornissen, depressieve stoornissen, ADHD, autisme spectrum stoornissen, eetstoornissen, psychotische stoornissen en stoornissen in de ontwikkeling van de persoonlijkheid. Zowel in Oegstgeest als in Gouda is een polikliniek en een afdeling dagbehandeling. In Oegstgeest is ook een kliniek waar kinderen voor dag en nacht opgenomen kunnen worden.
  • Opleiding: In Curium-LUMC worden assistent geneeskundigen opgeleid tot kinder- en jeugdpsychiater. Afgestudeerde gedragswetenschappers kunnen opgeleid worden tot GZ psycholoog of GZ psychologen kunnen worden opgeleid tot klinisch psycholoog. Ook bieden we de opleiding tot psychotherapeut. Daarnaast heeft Curium-LUMC een groot aantal stagiaires van verschillende opleidingen. Het meewerken aan de verbetering van vaardigheden en kennis van mensen die in de zorg werken is een belangrijke kerntaak van Curium-LUMC. Patiënten kunnen tijdens de behandeling regelmatig te maken met mensen die in opleiding zijn en supervisie krijgen. Curium-LUMC verzorgt ook bij- en nascholing van kinder- en jeugdpsychiaters.
  • Onderzoek: Curium-LUMC is verbonden aan het LUMC, het Leids Universitair Medisch Centrum. Er vindt dan ook veel wetenschappelijk onderzoek plaats, altijd in relatie met de geboden zorg. Onderzoek naar de toepasbaarheid en de effectiviteit van de zorg is de beste manier om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Ouders en hun kinderen worden altijd geïnformeerd en om toestemming gevraagd bij een wetenschappelijk onderzoek. Er wordt binnen Curium-LUMC uitsluitend patiëntgebonden onderzoek verricht na goedkeuring van de Commissie Medische Ethiek van het LUMC.
  • Onderwijs: Medewerkers van Curium-LUMC geven onderwijs aan studenten geneeskunde van de Universiteit Leiden, zowel in de doctoraalfase, als in de co-assistentenfase. Daarnaast wordt onderwijs gegeven aan studenten van de Faculteit Sociale Wetenschappen. Ook zijn er in Curium-LUMC stagiaires van de Faculteit Sociale Wetenschappen en van hogeschoolopleidingen werkzaam.
    Uiteraard heeft dit gevolgen voor kinderen en ouders. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat aan ouders en kinderen toestemming gevraagd wordt dat co-assistenten bij een gesprek aanwezig zijn, of een gesprek voeren. Dit gebeurt altijd onder supervisie van een medewerker van Curium-LUMC. Ook kan het zijn dat toestemming gevraagd wordt om opnamen te maken ten behoeve van onderwijs.

Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie

logo K7Curium-LUMC is lid van het Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie.

Om succesvol alle ontwikkelingen in en rond de kinder- en jeugdpsychiatrie aan te kunnen gaan hebben meerdere kinder- en jeugdpsychiatrische centra, die al langere tijd met elkaar samenwerken, besloten om hun krachten steviger te bundelen. Hieruit is het Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie ontstaan. Het gezamenlijk (door) ontwikkelen van (nieuwe) zorgvormen is het gezamenlijke doel in het kader van de visie: Innovatief inspelen op de zorgvraag van kinderen, jongeren en hun gezinnen, waardoor zij vlot toegang krijgen tot effectieve behandeling. De deelnemende organisaties zijn: Accare, de Bascule, Curium-LUMC, De Jutters, Karakter, Triversum, Yulius,  Reinier van Arkel (onderdeel Jeugd) en GGZ Centraal (onderdeel Jeugd).