Onze kernwaarden

De uitgangspunten die onze missie vormen, worden gerealiseerd door ervaren en betrokken professionals. De kernwaarden die alle medewerkers van Curium-LUMC uitdragen zijn: deskundig, beschikbaar, concreet en inspirerend. Deze kernwaarden vormen de basis voor het verwezenlijken van onze visie.

Deskundig: Curium-LUMC biedt deskundigheid met specialistische, complexe behandeling, in onderwijs en opleidingen. Wij bieden specialistische behandeling aan kinderen en jongeren met complexe problemen. Door onze deskundigheid en ons brede zorgaanbod kunnen wij zorg op maat bieden aan elk kind. We zijn deskundig en delen onze deskundigheid met betrokken partijen in de behandeling van gezinssystemen. Het professionaliseren van de eerste lijn, consultatie, optimale communicatie naar de basiszorg en het uitwisselen van expertise staan voorop. Met opleidingen en onderwijs streven we actief en voortdurend naar deskundigheidsbevordering van studenten en aspirant hulpverleners uit alle disciplines die met ons vak verbonden zijn.

Beschikbaar: De medewerkers van Curium-LUMC zijn beschikbaar voor alle betrokkenen bij de behandeling van de patiënt en zijn of haar gezinssysteem. Wij zetten ons in de behandelingen tijdig aan te vangen, alle behandelingen regelmatig te evalueren met de betrokkenen en zo nodig te verbeteren. De behandelingen worden niet alleen binnen de muren van de instelling gegeven, maar ook bij het gezin thuis. In acute situaties zijn we bereikbaar en in staat snel en adequaat te handelen. Wij onderhouden het contact met de partners in de keten van de behandeling rond het gezin zodat onze behandeling goed aansluit op het traject dat aan onze interventie vooraf ging en het traject dat na onze interventie volgt.

Concreet: De medewerkers van Curium-LUMC zijn concreet en duidelijk in wie en wat we zijn, in wat we te bieden hebben en in wat we van elkaar kunnen verwachten. Wij zijn concreet en open in de communicatie naar elkaar toe. Concreet over de mogelijkheden en onmogelijkheden van onze expertise. We scheppen al vroeg een concreet verwachtingspatroon voor patiënten, ouders, verwijzers, collega-instellingen, samenwerkingspartners en (nieuwe) medewerkers. Onze diagnostiek is specialistisch, op maat. Het behandelaanbod wordt concreet uitgewerkt en gecommuniceerd. Uitgangspunt is altijd dat de geboden zorg in verhouding staat tot de ernst van de problematiek en het gezinsleven zoveel als mogelijk in stand wordt gehouden.

Inspirerend: Curium-LUMC is een inspiratiebron voor iedereen die betrokken is bij de kinder- en jeugdpsychiatrie. Wij zijn inspirerend en motiverend door onze manier van communiceren in de omgang met patiënten en hun gezinssysteem. Wij bieden de medewerkers een inspirerende werkomgeving met opleidingsmogelijkheden en kennisdeling. Steeds wordt gezocht naar verbetering en vernieuwing. De onderzoeksgroep van Curium-LUMC doet toegepast en fundamenteel onderzoek en inspireert de patiëntenzorg met nieuwe inzichten. Wij vinden het belangrijk een inspiratiebron te zijn voor de politiek en de maatschappij. Met innovatie en aantoonbare resultaten willen wij de kinder- en jeugdpsychiatrie aanzien geven.

Poster Kernwaarden CuriumLUMC