Kwaliteit en veiligheid

 

Curium-LUMC werkt aan veiligheid

Zorg van hoge kwaliteit bieden staat bij Curium-LUMC bovenaan. Daar hoort ook veiligheid bij. Mogelijke risico’s tijdig en goed in kaart te brengen is daar onderdeel van. Curium-LUMC hanteert daarmee de landelijke meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld. In 2015 heeft Curium-LUMC daarom in het kader van onze HKZ kwaliteitscyclus een project geïmplementeerd dat hierop gericht is.

Kinderen kunnen op meerder vlakken risico’s lopen. Dit kan doordat hun omgeving voor hen een gevaar is, of omdat er risico’s zijn bij henzelf. Risico’s bij henzelf omvatten een niet of onvoldoende onderkende somatische aandoening (bv. epilepsie), zelfmoordgedachten of oncontroleerbare agressie.

Slechts een kleine groep kinderen vertoont een hoge mate van risico. Daarom is het niet nodig om bij alle kinderen de risico’s in kaart te brengen. Dat zou sommige gezinnen immers onnodig belasten met indringende vragen.

Tegelijk is het noodzakelijk dat risico’s wel degelijk worden nagevraagd bij alle jongeren bij wie die aanwezig zijn. Om die reden heeft Curium-LUMC in 2015 een checklist toegevoegd aan het elektronisch dossier van elk kind. Door deze checklist wordt de behandelaar gedwongen bij elk kind te reflecteren op mogelijke risico’s. Als er sprake is van risico, dan dient de behandelaar te omschrijven wat dit inhoudt, hoe risicovol de situatie is en welke interventie wordt toegepast.

In de nabije toekomst ontwikkelt Curium-LUMC deze werkwijze nog verder. Er wordt nagegaan hoe vaak er sprake is geweest van risico en wat daarmee gedaan is. Ook gaan we hierover in gesprek met ketenpartners. Het is immers van belang risico’s en signalen te delen als nodig.

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken.

Curium-LUMC beschikt over een goedgekeurd Kwaliteitsstatuut Curium-LUMC. Dit kwaliteitsstatuut beschrijft de wijze waarop  Curium-LUMC de integrale zorg voor de individuele patiënt heeft georganiseerd en beschrijft in het bijzonder de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de betrokken zorgverleners en hun onderlinge verhoudingen.
Beoogd wordt om inzichtelijk te maken hoe de zorgverlening binnen Curium-LUMC verloopt, hoe de kwaliteit van zorg geborgd wordt en hoe patiënt en ouders betrokken wordt in de besluitvorming met betrekking tot het individuele behandelproces.