Organisatiestructuur

Organisatiestructuur

Curium-LUMC heeft een stichtingstructuur met een bestuur-/directiemodel. Conform de corporate governance code voert het bestuur op afstand de toezichthoudende rol uit op de uitvoerende bestuurders; de directie.

Curium-LUMC is bestuurlijk verbonden aan het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), omdat de zittende leden van het bestuur ook de raad van bestuur vormen van het LUMC. Onder het dak van Curium-LUMC is ook de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie van het LUMC gevestigd.

Het bestuur en de directie van Curium-LUMC laten zich adviseren door: de ondernemingsraad (bestaande uit werknemers), de cliëntenraad (ouders/voogden van in Curium-LUMC behandelde kinderen en jongeren) en de jeugdraad (jongeren die behandeld worden). De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de adviesorganen zijn conform de wet georganiseerd.

Organigram Curium-LUMC 2013

In bovenstaand organigram is de structuur van de organisatie schematisch weergegeven. De organisatie van de zorg is verdeeld in zorgprogramma’s. Elk van de programma’s is gericht op een specifieke psychiatrische stoornis en kan poliklinische, dagklinische of klinische zorg bieden. Lees verder over onze medewerkers.

Onze directie wordt gevormd door:

Robert Vermeiren prof. dr. Robert (R.R.J.M.) Vermeiren, directeur patiëntenzorg (lees zijn blog op Artsennet, volg op Twitter en bekijk zijn CV)
Esther Reinhard drs. Esther (E.M.) Reinhard, directeur bedrijfsvoering (volg op Twitter)

Jaardocumenten

Curium-LUMC legt jaarlijks haar verantwoording af over het voorgaande boekjaar door middel van een jaardocument. Heel concreet geven we daarmee weer welke resultaten organisatiebreed en per afdeling zijn behaald. Om een jaardocument te lezen of uit te printen kunt u de onderstaande PDF bestanden aanklikken.

De jaarrekening van Curium-LUMC is via deze link te raadplegen.

Stichting

De Stichting Curium is met het nummer 41166027 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder ‘stichtingen tot algemeen nut’. Curium-LUMC heeft een erkenning als categoriaal kinderpsychiatrisch ziekenhuis.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Curium-LUMC streeft ernaar om als organisatie herkend te worden als een onderneming die zich bewust is van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daarbij past een beleid van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en duurzaamheid. Curium-LUMC wenst bewust om te gaan met mensen, goederen en middelen. Het beloningsbeleid van medewerkers van Curium-LUMC is conform de CAO GGZ. Het beloningsbeleid voor de directie is conform de wet normering bezoldiging topfunctionarissen (WNT).

Zo heeft Curium-LUMC onder andere oog voor de inzet van medewerkers met een arbeidsbeperking, wordt gebruik van de fiets actief gestimuleerd, worden Fair Trade-producten ingekocht, staat recycling van materialen voorop, wordt geïnvesteerd in energiebesparingsmaatregelen en duurzaam gebouwd.