Over ons

Curium-LUMC is een academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie met vestigingen in Oegstgeest en Gouda. Wij richten ons met nadruk op de zorg aan kinderen met ernstige psychiatrische problematiek en hun gezin. De ouders en andere gezinsleden van het kind worden intensief betrokken bij de behandeling.

logo hkzCurium-LUMC is gecertificeerd volgens HKZ norm. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Het HKZ Certificaat geeft aan dat een organisatie voldoet aan vooraf vastgestelde kwaliteitsnormen van de geleverde zorg.

Missie

In het dynamische veld van de jeugdhulp, bieden wij optimale zorg aan gezinnen met kinderen die door psychische klachten ernstig disfunctioneren. Kinderen bij wie het thuis, met vrienden, op school, met hobby’s, niet meer lukt om voldoende mee te doen aan het dagelijks leven. Onze zorg bieden wij niet alleen binnen de muren van onze instelling, maar ook in de keten, zo dicht mogelijk bij de kinderen en gezinnen die specialistische zorg nodig hebben.

Onze visie op de toekomst

We streven naar de verbetering van functioneren en kwaliteit van leven van zoveel mogelijk kinderen en hun gezinnen. Dit doen wij door specialistische diagnostiek en de beste behandeling aan te bieden. Wij zien het als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om beschikbaar en toegankelijk te zijn voor gespecialiseerde psychiatrische hulp, ook in de wijk waar de kinderen en hun gezinnen leven, leren, werken en met elkaar omgaan.

Onze strategie voor 2019-2021

Om dit te realiseren maken we in onze behandelingen gebruik van de kracht van het gezin en de directe sociale omgeving. Grootouders, tantes, ooms, vrienden, buren en leerkrachten kunnen belangrijke schakels zijn in het leven van het kind. Eén van onze kerntaken als academische centrum, is om continu te zoeken naar de beste methoden voor diagnostiek en behandeling, door de hele keten, van Jeugd- en Gezinsteam tot kliniek.

We streven naar vernieuwing door onderzoek en het doorgeven van kennis en ervaring door middel van onderwijs en opleiding. Vernieuwing zoeken we ook in samenwerking met patiënten, partners in de zorgketen en andere professionals, zowel op het academische vlak als in de jeugdhulp in de regio.

Wij werken vanuit ons hart en met passie voor kwetsbare kinderen en hun gezinnen. Als professionals zijn we duidelijk over en transparant in wat we doen. De uitgangspunten die onze missie vormen, worden gerealiseerd door ervaren en betrokken professionals. Onze kernwaarden dragen alle medewerkers van Curium-LUMC uit. De kernwaarden vormen de basis voor het verwezenlijken van onze visie.

Kerntaken

  • Patiëntenzorg: ‘Diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren met psychiatrische problemen’, in het kort de doelstelling van de patiëntenzorg van Curium-LUMC. De meest voorkomende problemen van de kinderen en jongeren die bij Curium-LUMC worden behandeld zijn angststoornissen, depressieve stoornissen, ADHD, autisme spectrum stoornissen, eetstoornissen, psychotische stoornissen en stoornissen in de ontwikkeling van de persoonlijkheid. Zowel in Oegstgeest als in Gouda is een polikliniek en een afdeling dagbehandeling. In Oegstgeest is ook een kliniek waar kinderen voor dag en nacht opgenomen kunnen worden.
  • Opleiding: In Curium-LUMC worden assistent geneeskundigen opgeleid tot kinder- en jeugdpsychiater. Afgestudeerde gedragswetenschappers kunnen opgeleid worden tot GZ psycholoog of GZ psychologen kunnen worden opgeleid tot klinisch psycholoog. Ook bieden we de opleiding tot psychotherapeut. Daarnaast heeft Curium-LUMC een groot aantal stagiaires van verschillende opleidingen. Het meewerken aan de verbetering van vaardigheden en kennis van mensen die in de zorg werken is een belangrijke kerntaak van Curium-LUMC. Patiënten kunnen tijdens de behandeling regelmatig te maken met mensen die in opleiding zijn en supervisie krijgen. Curium-LUMC verzorgt ook bij- en nascholing van kinder- en jeugdpsychiaters.
  • Onderzoek: Curium-LUMC is verbonden aan het LUMC, het Leids Universitair Medisch Centrum. Er vindt dan ook veel wetenschappelijk onderzoek plaats, altijd in relatie met de geboden zorg. Onderzoek naar de toepasbaarheid en de effectiviteit van de zorg is de beste manier om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Ouders en hun kinderen worden altijd geïnformeerd en om toestemming gevraagd bij een wetenschappelijk onderzoek. Er wordt binnen Curium-LUMC uitsluitend patiëntgebonden onderzoek verricht na goedkeuring van de Commissie Medische Ethiek van het LUMC.
  • Onderwijs: Medewerkers van Curium-LUMC geven onderwijs aan studenten geneeskunde van de Universiteit Leiden, zowel in de doctoraalfase, als in de co-assistentenfase. Daarnaast wordt onderwijs gegeven aan studenten van de Faculteit Sociale Wetenschappen. Ook zijn er in Curium-LUMC stagiaires van de Faculteit Sociale Wetenschappen en van hogeschoolopleidingen werkzaam.
    Uiteraard heeft dit gevolgen voor kinderen en ouders. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat aan ouders en kinderen toestemming gevraagd wordt dat co-assistenten bij een gesprek aanwezig zijn, of een gesprek voeren. Dit gebeurt altijd onder supervisie van een medewerker van Curium-LUMC. Ook kan het zijn dat toestemming gevraagd wordt om opnamen te maken ten behoeve van onderwijs.

Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie

logo K7Curium-LUMC is lid van het Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie.

Om succesvol alle ontwikkelingen in en rond de kinder- en jeugdpsychiatrie aan te kunnen gaan hebben meerdere kinder- en jeugdpsychiatrische centra, die al langere tijd met elkaar samenwerken, besloten om hun krachten steviger te bundelen. Hieruit is het Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie ontstaan. Het gezamenlijk (door) ontwikkelen van (nieuwe) zorgvormen is het gezamenlijke doel in het kader van de visie: Innovatief inspelen op de zorgvraag van kinderen, jongeren en hun gezinnen, waardoor zij vlot toegang krijgen tot effectieve behandeling. De deelnemende organisaties zijn: Accare, de Bascule, Curium-LUMC, De Jutters, Karakter, Triversum, Yulius,  Reinier van Arkel (onderdeel Jeugd) en GGZ Centraal (onderdeel Jeugd).