Multi dimensionele familie therapie (MDFT)

MDFT

Multi dimensionele familie therapie (MDFT) is een gezinsgericht behandelprogramma voor jongeren waarbij sprake is van gedragsproblemen en/of verslavingsproblematiek. In de Verenigde Staten wordt het behandelprogramma sinds 1985 met succes toegepast. Onderzoeken in de VS en Europa zijn positief over de uitkomsten van MDFT. MDFT is effectief bevonden in zeven grote onderzoeken op maten als gebruik van alcohol en drugs; criminaliteit; symptomen van psychische en gedragsstoornissen; band met school; en functioneren van het gezin.

Voor wie?

MDFT is bedoeld voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar met probleemgedrag (verslavingsproblematiek, delinquentie of een psychische of gedragsstoornis) die op meerdere leefgebieden vastlopen of dreigen vast te lopen. Van belang is dat de jongere nog steeds een band met zijn ouders heeft of een band die valt te herstellen. Enige motivatie voor deelname aan MDFT is noodzakelijk. Uitgangspunt bij MDFT is de gedachte dat de problematiek van een jongere vaak multidimensioneel is bepaald. Dit betekent dat er naast een gezinsgerichte aanpak ook apart aandacht is voor de jongere zelf en systemen buiten het gezin. De therapeut streeft naar verbetering van functioneren op vier kerngebieden (domeinen): de jongere zelf, de ouders, het gezin (jongere en ouders samen en misschien nog andere familieleden) en externe systemen zoals vrienden/leeftijdgenoten, school, werk, vrijetijdsbesteding en justitie. De therapeut heeft gesprekken met ouders en jongere apart én samen, en gesprekken met systemen buiten het gezin, zoals school of justitie. Ook is er aandacht voor invulling van (vrije)tijdsbesteding.

Doel van MDFT is om de jongere te helpen een leven te leiden waarin probleemgedrag afneemt of stopt en bevredigende maatschappelijke participatie mogelijk wordt. Om dit te bereiken richt MDFT zich op de vier kerngebieden met als doel, bijvoorbeeld: vermindering van antisociaal gedrag en/of alcohol- en drugsgebruik, vrijetijdsbesteding passend bij leeftijd, voorkomen van recidive, beter functioneren op school/werk, positieve relaties met leeftijdgenoten en/of betere band met het gezin en/of versterken opvoedingsvaardigheden ouders. 

Hoe lang duurt de therapie?

MDFT duurt meestal 4 tot 6 maanden, afhankelijk van de zwaarte van de problematiek. Per week worden er twee tot drie sessies gehouden, van elk tussen de 30 tot 90 minuten, met jongeren, ouders en school afzonderlijk of gezamenlijk.