Wet Bijzondere Opneming in Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ)

Er bestaat een speciale klachtenregeling die van toepassing is op beslissingen die zijn genomen op basis van de ‘Wet Bijzondere Opneming in een Psychiatrisch Ziekenhuis’.

Patiënten van Curium-LUMC kunnen zich wenden tot de Klachtencommissie Wet Bijzondere Opneming in Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ) als zij een klacht hebben over beslissingen die genomen zijn op basis van deze wet: 

 • De beslissing om een patiënt voor wilsonbekwaam te houden 
 • Het toepassen van dwangbehandeling
 • Het toepassen van middelen of maatregelen ter overbrugging van een noodsituatie
 • De beslissing over niet toepassen van overeengekomen behandelplan  
 • Het beperken van fundamentele rechten, te weten:
  • een beperking in het recht op het ontvangen van bezoek
  • het recht van beweging in en buiten het ziekenhuis en het recht op telefoonverkeer
  • het controleren van briefverkeer op meegezonden voorwerpen

Hier vindt u het reglement van de Klachtencommissie BOPZ, waarin de werkwijze en samenstelling zijn vastgelegd. Curium-LUMC doet hiervoor een beroep op de klachtencommissie van GGZ Rivierduinen. Het reglement is opgesteld door GGZ Rivierduinen en is alleen voor Curium-LUMC van toepassing als het gaat om BOPZ gerelateerde klachten. Klachten ten behoeve van deze commissie kunt u schriftelijk indienen bij: 

Klachtencommissie GGZ Rivierduinen 
Postbus 405 
2300 AK Leiden 
of via e-mail: klacht@klachtencommissierivierduinen.nl