Behandelmodules eetstoornissen

Het eerste doel van de behandelingen is gewichtsherstel en normalisering van het eetpatroon. Met behulp van de aangeboden therapie kan een patiënt zelfstandigheid ontwikkelen en de eetstoornis de baas worden.

Kinderen en jongeren kunnen hun behandeling op verschillende manieren volgen: vanuit huis waar de behandelaar op bezoek komt en waarbij het gezin op afspraak  naar Curium-LUMC komt. Maar ook klinisch, wat betekent dat het kind of de jongere tijdelijk op onze afdeling verblijft om de behandeling te volgen. Een combinatie hiervan is ook mogelijk, want we bieden zorg op maat en kijken altijd wat het beste past bij de problemen en wensen. Een gedeelte van de behandeling kan gegeven worden bij het LUMC.

Behandelmodules die bij het LUMC worden gegeven:

Kortdurende klinische opname
In nauw overleg tussen Curium-LUMC en de afdeling diëtetiek van het LUMC, kunnen jongeren met lichamelijke problematiek kortdurend (maximaal twee weken, maar zo mogelijk korter) klinisch worden behandeld op de afdeling kindergeneeskunde van het LUMC.

“Ziekenhuisje thuis”
Is een behandelvariant waarbij jongeren met lichamelijke problemen door de eetstoornis met hulp van hun ouder(s) thuis worden verpleegd, met strikte afspraken over begeleiding en controle.

Voor beide behandelprogramma’s geldt dat de kinderarts de verantwoordelijk behandelaar is, maar dat er altijd een koppeling is met (vervolg-)behandeling bij Curium-LUMC.

Poliklinische behandelmodules bij Curium-LUMC:

Poliklinische behandeling Anorexia Nervosa, Boulimia Nervosa en Eetstoornis NAO
Een eetstoornis heeft vaak een destructieve invloed gekregen op het leven van een patiënt en haar (meestal gaat het om meisjes) naasten. Aan de basis van de behandeling ligt de gezinsgerichte aanpak. Gewichtsherstel en normalisering van het eetpatroon is daarbij het eerste doel. Het gezin wordt geholpen om de patiënt hierbij op een effectieve manier te ondersteunen. De patiënt wordt geholpen om zich open te stellen voor hulp van anderen. Zo kan de patiënt stap-voor-stap meer zelfstandigheid ontwikkelen. Indien nodig kan er aandacht zijn voor bijkomende problematiek.
Individuele cognitieve gedragstherapie (CGT) in combinatie met ouder/systeembegeleiding is een alternatieve behandelvorm, met name bij boulimia nervosa en eetbuistoornis (op indicatie ook bij AN). Soms kan een vorm van groepstherapie – zoals psychomotore therapie – aan de ambulante therapie worden toegevoegd. Doel van de behandeling is dat de patiënt de baas is over de eetstoornis, in plaats van andersom.
Binnen het Zorgprogramma Eetstoornissen is ook ervaring opgedaan met de behandeling van kleine kinderen met moeilijk behandelbare vormen van eetproblematiek, waarbij psychiatrische problematiek een rol lijkt te spelen.

Second Opinion/diagnostiek
Curium-LUMC biedt ook de mogelijkheid om – in het kader van een second opinion – diagnostiek te doen zonder dat het de bedoeling is om vervolgens bij het Zorgprogramma Eetstoornissen met een behandeling te beginnen. Curium-LUMC kan diagnosticeren in samenwerking met een verwijzende instantie (andere GGZ instelling of instelling voor de behandeling van eetstoornissen, waar de huidige behandeling loopt).

Consultatie/medebehandeling comorbide problematiek
Soms ontstaat er bij een jongere eetproblematiek, terwijl hij of zij al voor een ander psychiatrisch probleem in behandeling is. Onder bepaalde voorwaarden kan er bij het Zorgprogramma Eetstoornissen advies worden ingewonnen over de eetproblematiek (consultatie). Tevens is het mogelijk dat er vanuit het Zorgprogramma eetstoornissen een stuk mede-behandeling wordt aangeboden, waarbij de lopende behandeling blijft doorgaan en de primaire behandelverantwoordelijkheid bij de verwijzende instelling/team ligt.
Voor al deze behandelprogramma’s geldt, dat de kinderarts van het LUMC en de afdeling diëtetiek van het LUMC bij de behandeling betrokken zijn.

(Dag)klinische behandelmodules bij Curium-LUMC:

Klinische en deeltijdbehandeling bij Unit H komt vooral in beeld als er sprake is van ernstige vormen van Anorexia Nervosa waarbij het de patiënt en ouders niet lukt om met behulp van ambulante behandeling verandering in de situatie de krijgen. Bij de klinische behandeling via Unit H wordt het gezin intensief bij het behandelprogramma betrokken. De patiënt werkt stapsgewijs aan geleidelijk herstel van de eetstoornis en van het gewicht. Zodra dat mogelijk is, wordt de behandeling ambulant of in deeltijd voortgezet. Deelklinische behandeling is hetzelfde als bij klinische behandeling, maar de jongere overnacht thuis. In de loop van de behandeling wordt het mogelijk om de periode dat een jongere thuis is, uit te breiden. Het (deel-)klinisch behandelaanbod bestaat uit een gestructureerd behandelprogramma voor anorexia nervosa en een programma waarin “zorg op maat” afspraken gemaakt kunnen worden.

Behandelprogramma Anorexia Nervosa Kliniek/Deeltijd
Dit programma is opgedeeld in verschillende fasen, afgestemd op de steun die een jongere nodig heeft, en de zelfstandigheid en verantwoordelijkheid die een jongere zelf aan kan. Meer informatie over dit behandelprogramma vindt u in het informatieboekje behandelprogramma eetstoornissen.

“Zorg op maat” behandeling Eetstoornissen Kliniek/Deeltijd
In bepaalde situaties is het mogelijk om een korte periode een gedeelte van het klinische behandelprogramma anorexia nervosa te volgen, waarbij duidelijke afspraken over het behandeldoel gemaakt worden. Langdurende (deel-)klinische behandeling is dan meestal niet gewenst of zelfs mogelijk schadelijk. Dit kan spelen bij jongeren met anorexia nervosa (of problematiek die daarop lijkt), maar ook bij andersoortige eetproblematiek (zoals Boulimia Nervosa of Eetbuiproblematiek), waarbij het effect van langerdurende klinische / opnamevervangende dagbehandeling niet is aangetoond. Een korte “zorg-op-maat” behandeling op Unit H kan dan soms toch meerwaarde hebben. Unit H biedt binnenkort ook een mogelijkheid van incidentele weekendopvang voor jongeren die een ambulante behandeling binnen het Zorgprogramma Eetstoornissen willen blijven volgen.

Dwangbehandeling
Binnen de kliniek is het mogelijk dwangbehandeling toe te passen bij patiënten met een BOPZ-maatregel, pas na overleg met een collega-instelling.

Behandeling onbegrepen lichamelijke klachten bij Unit H
Unit H is ook beschikbaar voor de klinische behandeling van jongeren van 12 tot 18 jaar met somatoforme stoornissen (onbegrepen lichamelijke klachten). Daarbij wordt samengewerkt met het consultenteam.

Deelbehandelingen binnen de behandelmodules

  • Cognitieve gedragstherapie (CGT): Samen met een behandelaar leren de patiënten goed te kijken naar wat ze denken, voelen en doen. Door daarover te praten en door oefeningen te doen, leren ze zo steeds beter omgaan met wat ze in de weg zit.
  • De Vaardigheidstrainingsgroep: een behandeling waarbij jongeren in groepsverband werken aan verbetering van hun vaardigheden om beter met hun gestoorde eetgedrag/eetgedachten om te kunnen gaan. De training (16 weken, eens per week, met huiswerkopdrachten) is gebaseerd op principes uit de cognitieve gedragstherapie, en meer in het bijzonder de dialectische gedragstherapie, en sluit goed aan bij de ambivalantie die jongeren met een eetstoornis ervaren. De behandeling wordt gecombineerd met ouder-/systeembegeleiding (gezinsgesprekken en/of ouder-kind groep) en kan ook uitgebreid worden tot een vorm van ééndaagse dagbehandeling, waarbij ook maaltijdondersteuning en ondersteunende begeleiding wordt geboden. Flexibele instroom bij deze behandelmodule is mogelijk.
  • E-health: SMAAKK! is een vorm van individuele  E-health therapie. Het programma is ontwikkeld in het samenwerkingsverband Expertisenetwerk Kinder- en jeugdpsychiatrie. De behandeling (en het behandelcontact) vindt deels via internet plaats en deels face-to-face. Ook deze behandeling kan met andere behandelmodules gecombineerd worden.
  • Psychomotorische therapie, is een vorm van therapie waar niet praten, maar bewegen centraal staat. In dit zorgprogramma wordt de StemStootStamp groep ingezet. Dit is een bewezen effectieve PMT behandeling voor jongeren met eetstoornissen en agressieregulatieproblematiek, die wordt aangeboden in combinatie met intensieve (deel-)klinische behandeling voor eetstoornissen
  • DGT: Dialectische gedragstherapie (DGT) helpt je om meer grip op je emoties te krijgen.
  • Gezinstherapie
  • Medicijnen: Soms helpt het om medicijnen te slikken om zo minder last te hebben van je klachten. Als medicijnen een onderdeel van jouw behandeling bij Curium-LUMC zijn, dan begeleiden we je altijd bij het gebruik ervan. Zo weet je welke medicijnen je precies neemt, wat de werking en bijwerkingen zijn en hoe je ze het beste kunt gebruiken. Farmacotherapie is een andere benaming voor medicatie.