Veranderingen in 2015

In 2015 gaat er veel veranderen in de zorg rond kinderen. Met ingang van 1 januari 2015 valt alle jeugdhulp onder één nieuwe wet, de Jeugdwet. Alle jeugdzorg taken van rijk en provincie gaan dan over naar de gemeenten. Zij worden vanaf 1 januari 2015 bestuurlijk en financieel verantwoordelijk. Gemeenten gaan erop toezien dat kinderen naar vermogen meedoen in de maatschappij. En waar specialistische zorg nodig is, wordt deze geboden. 

Vanaf half september is de website: www.hoeverandertmijnzorg.nl van het Ministerie van VWS online. Hierop kunt u de gevolgen van de wetswijziging voor uw situatie vinden.

Waarom deze veranderingen?gezin meisje

De huidige organisatie van hulp en behandeling aan kinderen is volgens de overheid te versnipperd en de samenwerking rond gezinnen schiet tekort. Daarbij worden teveel kinderen behandeld in de gespecialiseerde zorg. Onder meer daardoor blijven de landelijke uitgaven in de zorg stijgen.

Wat gaat er veranderen?

Om de knelpunten op te lossen, wordt het jeugdstelsel ingrijpend gewijzigd. Concreet komt het erop neer dat de verantwoordelijkheid voor de jeugdhulp over gaat naar gemeenten. De gemeenten gaan werken met een integrale aanpak: 1-gezin, 1-plan, 1-regisseur. Hulpverleners werken samen rond gezinnen en doen een beroep op de eigen kracht en op het sociale netwerk van kinderen en hun ouders. De nadruk komt te liggen op preventie en op lichte hulp in plaats van zware zorg.

Wat valt er vanaf 2015 allemaal onder de gemeente?

Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor:

  • alle vormen van jeugdhulp, inclusief specialistische hulp zoals voor jongeren met een verstandelijke beperking, jeugd-ggz en jeugdzorgPlus (gesloten jeugdzorg);
  • de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen;
  • de uitvoering van de jeugdreclassering;
  • advies en verwerking van meldingen over huiselijk geweld en kindermishandeling.

Hoe gaan de gemeenten dat organiseren?

Gemeenten moeten lokaal een sluitend jeugdstelsel inrichten waarin de zorg voor kinderen met de betrokken partijen goed is geregeld. Gemeenten zijn daarover al enige tijd met ons en de andere zorgaanbieders in de regio in overleg. Om de kosten in de hand te houden vinden de gemeenten preventie belangrijk. Er worden gezinsregisseurs ingezet om het gezin samen met het eigen netwerk (familie, buren, school, etc.) te ondersteunen. Kinderen die kampen met een psychiatrische stoornis hebben meer nodig dan hulp van de omgeving. Deze kinderen hebben een specialistische zorgvraag.

Moet je voortaan naar de gemeente voor een verwijzing naar de psychiatrie?

Kinderen kunnen op twee manieren verwezen worden naar de specialistische zorg:

  1. via de gemeente, op een laagdrempelige en herkenbare manier die zij zelf mogen inrichten, bijvoorbeeld via een sociaal wijkteam of een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
  2. en na verwijzing door een huisarts, medisch specialist of jeugdarts.

Gemeenten mogen zich niet bemoeien met het verwijsrecht van de huisarts, medisch specialist en jeugdarts. Wel zijn samenwerkingsafspraken mogelijk.

Bepaalt de gemeente voortaan of een kind behandeld mag worden?

Gemeenten hebben een jeugdhulpplicht, die waarborgt dat jeugdigen de hulp ontvangen die zij nodig hebben. Als bijvoorbeeld (specialistische) jeugd-GGZ nodig is, moet deze geboden worden.

Wat verandert er voor kinderen die al in zorg zijn?

Voor kinderen die in zorg zijn, zijn gemeenten verplicht voor continuïteit te zorgen. De behandeling loopt dus gewoon door in 2015.

Komt er een ouderbijdrage?

Lees meer over de ouderbijdrage in de brochure.

Zodra wij over meer praktische informatie beschikken, zullen we u daarover verder informeren. 

Meer weten?