Compliment, vraag, klacht

Wat vind jij of u van de zorg die jij krijgt bij Curium-LUMC? Wij horen het graag, want samen met patiënten en ouders kunnen wij de kwaliteit van onze zorg blijven verbeteren.

Compliment of tip?

Heb jij als patiënt of u als ouder een tip hoe wij onze zorg of dienstverlening kunnen verbeteren? Of wil jij of u een compliment geven aan (een behandelaar van) Curium-LUMC? Wij zijn benieuwd! U kunt ons altijd mailen of bellen voor tips, opmerkingen, suggesties en complimenten.

Ontevreden?

Curium-LUMC streeft er naar om hoge kwaliteit te bieden, zowel in medisch opzicht als in de zorg en aandacht voor de patiënt. Toch kan het gebeuren dat jij als patiënt of u als ouder niet tevreden bent over het optreden van Curium-LUMC en haar medewerkers of het vertrouwen in Curium-LUMC heeft verloren. U kunt daarover een klacht indienen. Curium-LUMC zal zich inspannen om waar mogelijk uw ongenoegen weg te nemen en uw vertrouwen te herstellen.

De afhandeling van klachten dient zorgvuldig te gebeuren, waarbij zowel aan u als aan de betrokken medewerker(s) recht zal worden gedaan. Daarom kan het afhandelen van klachten enige tijd in beslag nemen. Hieronder vindt u de mogelijkheden om een klacht in te dienen op een rij. Het is aan u om een keuze te maken uit de verschillende mogelijkheden.

NB:
Er bestaat een speciale klachtenregeling die van toepassing is op beslissingen die zijn genomen op basis van de ‘Wet Bijzondere Opneming in een Psychiatrisch Ziekenhuis’. Meer informatie hierover vindt u onderaan deze pagina.

1. Uw klacht bespreken met de betrokken medewerker

De snelste manier om een oplossing te vinden voor uw klacht is door zelf contact op te nemen met de betrokken medewerker. Ook kunt u contact opnemen met diens leidinggevende; het afdelingshoofd, diensthoofd of de directie. Als dat niet leidt tot een oplossing of als u niet voor die weg kiest, dan zijn er de volgende mogelijkheden om een klacht in te dienen bij Curium-LUMC.

2. Contact opnemen met de Patiëntenvertrouwenspersoon of de Familievertrouwenspersoon:

Patiëntvertrouwenspersoon: Alle kinderen en jongeren die in Curium-LUMC worden behandeld, kunnen contact opnemen met de patiëntvertrouwenspersoon (PVP). De PVP is een onafhankelijk persoon en niet in dienst bij Curium-LUMC. De belangrijkste taak van de PVP is het geven van advies en hulp aan kinderen die in behandeling zijn, bijvoorbeeld bij klachten of vragen over de behandeling. De PVP geeft ook voorlichting over de rechtspositie. De PVP staat altijd aan de kant van het opgenomen kind en is dus partijdig. De PVP heeft geheimhoudingsplicht. De PVP bezoekt de afdelingen van Curium-LUMC regelmatig om kennis te maken met de jongeren en is te bereiken via 06 – 33 17 92 39 of per e-mail s.lommers@pvp.nl (Simone Lommers).

De Stichting PVP beschikt ook over een telefonische helpdesk. Deze helpdesk is er voor cliënten van instellingen voor geestelijke gezondheidszorg. Een opgenomen cliënt kan een beroep doen op de Helpdesk PVP, bijvoorbeeld als de ‘eigen’ pvp niet aanwezig is via telefoonnummer: 0900 444 8888 (aan dit nummer zijn geen extra kosten verbonden). De helpdeskmedewerker zal vooral informatie en advies geven. Soms kan telefonische bemiddeling plaatsvinden. U kunt uw vraag ook per e-mail naar de helpdeskmedewerker sturen: helpdesk@pvp.nl. Meer informatie over de PVP vindt u hier.

Wil je zien wat een patiëntvertrouwenspersoon voor je kan doen, bekijk dan één van de filmpjes op de site van de PVP.

Familievertrouwenspersoon: De familievertrouwenspersoon (FVP) is er voor familie en naast betrokkenen. De FVP luistert, signaleert en informeert. U kunt bij de FVP onder meer terecht voor een luisterend oor, met uw vragen, maar ook als er een verschil van mening is met de hulpverlener(s), of als u zich niet goed begrepen voelt. De FVP kan bemiddelen. Ook kan de FVP met u kijken wat u zelf nodig heeft aan extra ondersteuning, te denken valt aan lotgenotencontact of een cursus. De familievertrouwenspersoon is onafhankelijk en niet in dienst van Curium-LUMC.  De FVP heeft net als de patiëntvertrouwenspersoon geheimhoudingsplicht. Als familie/naast betrokkene kunt u contact opnemen met de FVP via de mail of telefoon: Peter Brakel, mailto:p.brakel@lsfvp.nl of 06-25322605. U kunt ook de folder Familievertrouwenspersoon (FVP)  lezen.

Op de website van de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen is een voorlichtingsfilm over de familievertrouwenspersoon in de volwassenen psychiatrie te zien. De film geeft een kijkje in de praktijk van het familievertrouwenswerk. Aan het woord komen een familielid, een familievertrouwenspersoon, een behandelaar en een directeur van een ggz-instelling. Zie de film op YouTube of op Vimeo.

3. Uw klacht schriftelijke versturen aan de klachtencoördinator Curium-LUMC

U kunt uw klacht sturen aan de klachtencoördinator. Deze persoon is werkzaam binnen Curium-LUMC en zorgt voor de afhandeling van de klacht en is contactpersoon als er vragen zijn. De klachtencoördinator handelt niet zelf de klacht af maar bespreekt deze met de betrokken personen.

4. Uw klacht voorleggen aan de Klachtencommissie van het LUMC

U kunt uw klacht ook voorleggen aan de Klachtencommissie. Curium-LUMC maakt gebruik van de Klachtencommissie van het LUMC. Deze commissie is samengesteld uit interne en externe leden, dus van buiten het LUMC en Curium-LUMC. De voorzitter is een jurist van buiten het LUMC en Curium-LUMC. Tijdens een hoorzitting van de Klachtencommissie worden zowel u als de betrokken medewerkers gehoord.

De Klachtencommissie geeft een oordeel over de gegrondheid van uw klacht, maar is niet gerechtigd tot het nemen van maatregelen. De commissie doet ook geen uitspraak over civiele aansprakelijkheid en schadevergoeding. Wel kan de Klachtencommissie aanbevelingen doen aan de directie van Curium-LUMC over aanpassingen in de organisatie. Het verloop en de uitkomst van de hoorzitting worden vastgelegd in een afsluitende brief die aan u en de betrokken medewerkers wordt toegezonden.

Hieronder vindt u het reglement van de Klachtencommissie, waarin de werkwijze en samenstelling zijn vastgelegd. Dit reglement is opgesteld door het LUMC, waar LUMC staat kunt u ook Curium-LUMC lezen.

Reglement Klachtencommissie LUMC

 

Postadres klachten

Curium-LUMC en het LUMC nemen uitsluitend op schrift gestelde klachten in behandeling. U kunt uw klacht sturen aan de klachtencoördinator van Curium-LUMC of aan de klachtencommissie van het LUMC. Als u de klacht verstuurd aan de klachtencommissie van het LUMC vergeet dan niet te vermelden dat de klacht betrekking heeft op Curium-LUMC:

Klachtencoördinator Curium-LUMC
Endegeesterstraatweg 27
2342 AK Oegstgeest

Klachtencommissie LUMC
Postbus 15
2300 AA Leiden

5. Uw klacht voorleggen aan de Klachtencommissie Wet Bijzondere Opneming in Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ)

Patiënten van de afdeling Psychiatrie en psychiatrisch patiënten van de afdeling Willem Alexander Kinder- en Jeugdcentrum en Curium-LUMC kunnen zich wenden tot de Klachtencommissie Wet Bijzondere Opneming in Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ) als zij een klacht hebben over beslissingen die genomen zijn op basis van deze wet:

  • De beslissing om een patiënt voor wilsonbekwaam te houden (artikel 38 lid 5).
  • Het toepassen van dwangbehandeling (artikel 38 lid 5).
  • Het toepassen van middelen of maatregelen ter overbrugging van een noodsituatie (artikel 39).
  • Het beperken van fundamentele rechten op grond van artikel 40, te weten:
  1. een beperking in het recht op het ontvangen van bezoek,
  2. het recht van beweging in en buiten het ziekenhuis en het recht op telefoonverkeer,
  3. het controleren van briefverkeer op meegezonden voorwerpen.

Hieronder vindt u het reglement van de Klachtencommissie Wet BOPZ, waarin de werkwijze en samenstelling zijn vastgelegd. Curium-LUMC doet hiervoor een beroep op de klachtencommissie van Rivierduinen. Het reglement is opgesteld door Rivierduinen en is alleen voor Curium-LUMC van toepassing als het gaat om BOPZ gerelateerde klachten.

Klachten ten behoeve van deze commissie kunt u schriftelijk indienen bij:

Klachtencommissie GGZ Rivierduinen
Postbus 405
2300 AK Leiden

Email: klacht@klachtencommissierivierduinen.nl

Reglement Klachtencommissie BOPZ

 

6. LET OP: ENKEL voor 18+ patiënten van Curium-LUMC

Binnen de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ) is het voor jongeren die 18 jaar en ouder zijn én zorg ontvangen van Curium-LUMC mogelijk de externe geschillencommissie GGZ in te schakelen. Deze kan worden ingeschakeld als klachten niet naar tevredenheid worden afgehandeld door Curium-LUMC.

Meer informatie over de werkwijze en het reglement kunt u vinden op de website van de Geschillencommissie zorg