Betaling en verzekering

Vergoeding van de behandeling

Sinds 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp. Jeugdhulp is alle zorg voor de jeugd inclusief de kinder- en jeugdpsychiatrie. Een behandeling bij Curium-LUMC wordt tot 18 jaar vergoed door de gemeente waar de gezagdragende ouder van het kind woont, het zogenaamde woonplaatsbeginsel. Mits er een toewijzing of beschikking is. Nu gemeenten verantwoordelijk zijn voor vergoeding van onderzoek en behandeling in de jeugd-ggz, willen zij (vooraf) geïnformeerd worden, de zogenaamde beschikking c.q. zorgtoewijzing. Rond de start van de zorgverlening aan een patiënt moeten wij beschikken over een toewijzing van zorg door de gemeente voor desbetreffende patiënt. Na levering van de zorg ontvangt de gemeente de factuur over het betreffende kind. Op de factuur staan naast NAW-gegevens, het totaalbedrag en data van de geleverde zorg ook diagnosegegevens vermeld. De overheid heeft met de tijdelijke ministeriele regeling het mogelijk gemaakt om deze gegevens te verstrekken aan gemeenten. Daarin is wettelijk vastgelegd dat u als ouders bezwaar kunt maken tegen het vermelden van diagnosegegevens op de factuur zonder dat dit gevolgen heeft voor de betaling van de zorg. Hiervoor kunt u een privacyverklaring invullen. Deze ontvangt u automatisch bij het aanmeldpakket van Curium-LUMC.

Verwijzing

Om zorg te kunnen en mogen leveren is er altijd een verwijzing nodig van een huisarts, jeugdarts, medisch specialist of het (Jeugd)wijkteam. De verwijzer moet  aangeven aan welke vorm van zorg gedacht wordt. Jeugd-GGZ is een vorm van jeugdhulp die niet vrij toegankelijk is. De gemeenten betalen de jeugdhulp. In sommige gemeenten wordt een aparte beschikking, dit is een schriftelijke beslissing van de gemeente, afgegeven en andere gemeenten is een verwijsformulier voldoende. De meeste gemeenten hebben een website ingericht waarin zij burgers informeren over veranderingen in de zorg. Zie hiervoor de website van uw gemeente.

Ziektekostenverzekering boven de 18 jaar

Zodra uw kind 18 jaar wordt, geldt dat de zorgverzekeraar van uw kind de behandeling kan gaan vergoeden. Of de zorgverzekeraar de behandeling gaat vergoeden is afhankelijk van de zorgverzekeraar en de soort polis die er is afgesloten. Wij raden u daarom aan om tijdig met de zorgverzekeraar van uw kind contact op te nemen en navraag te doen of zij de behandeling bij Curium-LUMC vergoeden of niet, en of u de juiste polis heeft afgesloten.

In het geval dat de zorgverzekeraar van uw kind de behandeling vergoedt hoeft u niets te doen. Als de zorgverzekeraar aangeeft de behandeling niet te vergoeden heeft u, omdat uw kind 18 jaar wordt, de mogelijkheid om een andere zorgverzekeraar en/of polis te kiezen. Vanaf het moment van het bereiken van de leeftijd van 18 jaar heeft u één maand de tijd om een andere ziektekostenverzekering kiezen. Indien blijkt dat de zorg die wij bieden niet door de zorgverzekeraar vergoed wordt zult u de kosten van de behandeling zelf moeten betalen.

Wij verzoeken u om de eventuele verandering van zorgverzekeraar tijdig aan ons door te geven via teleform@curium.nl  zodat wij de factuur naar de juiste zorgverzekeraar kunnen sturen.

Het verplichte eigen risico voor 2015 is vastgesteld op € 375,-. Ook voor de behandelingen van Curium-LUMC geldt dit eigen risico. Heeft u gekozen voor een hoger eigen risico op de zorgverzekering van uw kind, dan geldt voor uw kind vanzelfsprekend een ander hoger bedrag. Dit wordt bij u in rekening gebracht door de zorgverzekeraar.

Als u vragen heeft over de polisvoorwaarden of het eigen risico, dient u contact op te nemen met uw eigen zorgverzekeraar.

Overige kosten

  • Bij (dag)klinische opname vragen wij aan de ouders een vrijwillige ouderbijdrage waarmee we activiteiten kunnen ondernemen en waarmee extra kosten worden betaald zoals wanneer ouders mee eten op de afdeling.
  • Kinderen en jongeren die een (dag)klinische behandeling bij Curium-LUMC volgen, hebben soms extra vervoer nodig. Vervoerskosten worden niet altijd standaard vergoed door uw gemeente. Zie hiervoor de website van uw gemeente.

WA-verzekering

Er kan wel eens iets kapot gaan tijdens een behandeling of verblijf bij Curium-LUMC. Wij raden onze patiënten daarom aan geen waardevolle spullen mee te nemen. Daarnaast adviseren we jongeren en ouders om een WA-verzekering af te sluiten.