Verklaring wijziging geslacht

De wet wijziging geslacht geboorteakte

Vanaf 1 juli 2014 wordt het voor Nederlanders van 16 jaar en ouder mogelijk om op grond van een verklaring transgender die is verstrekt door een medisch deskundige de aanduiding van het geslacht in de geboorteakte te wijzigen. Een verklaring transgender kan worden verstrekt door een deskundige als die er voldoende van overtuigd is dat de wens van een persoon om tot het andere geslacht te behoren realistisch en blijvend is. In dat geval kan de ambtenaar van de burgerlijke stand de vermelding van het geslacht in de akte van de geboorte aanpassen. Ook kan de voornaam (of voornamen) van de persoon in kwestie gewijzigd worden. Tot 1 juli 2014 kon het geslacht in de geboorteakte alleen via de rechter gewijzigd worden indien er sprake was van fysieke aanpassing aan het gewenste geslacht en absolute onvruchtbaarheid. Meer informatie over deze wet vindt u op de website van Rijksoverheid

Verklaring transgender aanvragen bij Curium-LUMC

Vooralsnog zijn drie instanties in Nederland aangewezen om de verklaring transgender te mogen verstrekken. Curium-LUMC is daar één van. De kinder- en jeugdpsychiater van ons genderteam kan de verklaring verstrekken aan patiënten die bij Curium-LUMC in behandeling zijn (geweest).

– U bent al bekend bij het genderteam Curium-LUMC

Als u bekend bent bij het genderteam van het Curium-LUMC, de diagnostische fase heeft afgerond, de diagnose genderdysforie is gesteld (start van de real-life fase) en u bent in de afgelopen 6 maanden door een psycholoog van het genderteam gezien,  wordt de verklaring transgender op verzoek verstrekt. Ook diegenen die volgens de oude wetgeving recht hadden op aanpassing van geslacht in geboorteakte maar dit nog niet gedaan hadden, kunnen zonder deskundigenbeoordeling een verklaring transgender aanvragen. In deze situatie worden alleen de kosten in rekening gebracht voor het administratief afgeven van de verklaring transgender. Voor 16- en 17-jarigen die gestart zijn met de real-life fase geldt dat ouders/verzorgers reeds zoveel mogelijk zijn betrokken bij de verschillende fasen. Mocht dat binnen de diagnostische fase niet het geval zijn geweest, dan vindt alsnog een gesprek met ouders/verzorgers plaats.

Als u bekend bent bij het genderteam Curium-LUMC maar de diagnostische fase nog niet heeft afgerond of in het verleden bekend was maar het traject hier heeft verlaten en de laatste 6 maanden geen afspraken meer heeft gehad bij een psycholoog van het genderteam, wordt de verklaring transgender niet automatisch verstrekt. In dat geval dienen één of meerdere beoordelingsgesprekken te worden gevoerd met een deskundige van het genderteam anders dan de vaste behandelaar binnen het genderteam. Zo lopen de aanvraag tot aanpassing van de geboorteakte en de behandel wens niet door elkaar. Indien de verklaring transgender na de deskundigenbeoordeling wordt afgegeven, brengen we kosten in rekening voor de beoordeling en het administratief afgeven van de verklaring. Voor 16- of 17-jarigen geldt dat hun ouders/verzorgers bij het beoordelingsgesprek (of meerdere beoordelingsgesprekken) aanwezig moeten zijn.

 

Verklaring geeft geen recht op medische behandeling

Om in aanmerking te komen voor een geslachtsaanpassende behandeling is een aparte diagnostische beoordeling vereist. Aan de afgifte van de verklaring transgender kan geen recht op toegang tot het medische traject worden ontleend. De verklaring transgender geeft alleen toegang tot wijziging van geslacht in de geboorteakte via de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Aanvragen verklaring transgender en deskundigenbeoordeling

Vanaf heden kunt u via genderpoli@curium.nl een aanvraag indienen voor het afgeven van de verklaring transgender en/of een beoordeling door een deskundige. In uw mail geeft u aan dat u een aanvraag wilt indienen. U krijgt dan een formulier toegestuurd waarin u uw gegevens kunt invullen. Het versturen van mail is op eigen risico. U kunt het ingevulde formulier ook persoonlijk bij ons afgeven.

De volgende gegevens dient u door te geven:

  • Voornamen en achternaam zoals in paspoort vermeld
  • Adres
  • Geboortedatum en geboorteplaats
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Wel/niet bekend bij genderteam Curium-LUMC
  • Indien bekend bij genderteam Curium-LUMC: naam behandelend psycholoog

Als we deze informatie ontvangen hebben, gaan we na of u in aanmerking komt om meteen een verklaring transgender te ontvangen of dat u eerst een afspraak voor een deskundigenbeoordeling moet maken. U wordt hiervan per e-mail op de hoogte gebracht.

Vanaf 1 juli 2014, als de nieuwe wet ingaat, kunnen wij daadwerkelijk beoordelingsgesprekken voeren en verklaringen afgeven.

Voor vragen kunt u per e-mail contact opnemen met  het secretariaat van het genderteam Curium-LUMC: genderteam@curium.nl.

Kosten verklaring transgender en deskundigenbeoordeling

– Kosten administratief afgeven verklaring transgender: €65
– Kosten deskundigenbeoordeling: €250

U ontvangt hiervoor een factuur.

Het veranderen van het geslacht in de geboorteakte kunt u doen bij de gemeente waar de aangifte van geboorte is gedaan. De kosten hiervan zijn voor de aanvrager zelf. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.