Poli en DAWBA

ADHD en Autisme-poli

Psychiatrische stoornissen als ADHD en autismespectrum stoornissen (ASS) zijn chronisch. Specialistische zorg is daarbij echter niet altijd uit te sluiten. Wij willen met ambulante voorzieningen zorgen voor een goede consultatie voor gezinnen die in de eerste lijn meestal voldoende opvang vinden. Met als doel patiënten die acuut of incidenteel extra zorg nodig hebben, kort en snel te kunnen helpen. Hiervoor hebben wij een ADHD-poli en ASS-poli opgezet. U kunt patiënten doorverwijzen naar deze poli’s voor extra behandeling op momenten dat dat nodig is. Na korte interventie verloopt de zorg verder via de huisarts. Voor deze patiënten bieden wij poliklinisch diagnostiek en kortdurende behandeling. De behandeling die wij aanbieden kan bestaan uit medicatie, sociale vaardigheidstraining en psycho educatie. Psycho-educatie is opgebouwd uit gerichte modules die wij al jarenlang toepassen en waarbij het hele gezin in de behandeling wordt betrokken:

 • Psycho-educatie of sociale vaardighedentraining voor kinderen en jongeren, individueel en in groepsverband
 • Psycho-educatie voor ouders, individueel en in groepsverband
 • Medicatie poli

Wanneer de medicatie van een patiënt goed is ingesteld en de situatie stabiel is, kan de patiënt in goed overleg onder controle zijn bij de huisarts. Wij geven de huisarts de garantie dat er bij problemen laagdrempelig overleg kan zijn met behandelaars van Curium-LUMC. U kunt dan snel, zonder wachtlijst (opnieuw) doorverwijzen voor kortdurend medicatieconsult. Waarna bij stabiele medicatie de patiënt wederom teruggaat naar de huisarts.

Voorzorgtraject

Voorafgaand aan opname op kliniek of dagbehandeling bieden wij een traject met als doel verkorting van de opname en overbrugging van wachtlijstperiode. Deze ondersteuning bestaat uit een huisbezoek, kennismaking op de afdeling, eventueel starten we voor opname met modules psycho-educatie zoals:

 • De training ‘Ik ben speciaal’ voor kinderen om te leren omgaan met een autismespectrum stoornis
 • De meiden- of jongensgroep waarin jongeren lotgenotencontact hebben en leren om te gaan met een autismespectrum stoornis
 • Vaardigheidstraining, gericht op het aanleren van specifieke vaardigheden
 • Nazorgtraject

De overgang tussen een (dag)klinische opname en de thuissituatie wordt door gezinnen als ingewikkeld ervaren. Vertrouwde structuren vallen weg evenals de directe ondersteuning van het behandelteam. Belangrijk is om de geleerde vaardigheden en ingezette veranderingen in de praktijk te (blijven) brengen. Afhankelijk van het netwerk van het gezin is er vaak in meer of mindere mate behoefte aan follow up begeleiding en terugvalpreventie met als doel het volhouden van geleerde vaardigheden / nieuw gedrag. Tijdens het afbouwen van de hulpverlening bieden wij trainingen zoals ‘3x GROEI-oudertraining’ om het geleerde op de unit te generaliseren naar de thuissituatie. Wij bieden ouders en huisarts consultatie bij onvoorziene gebeurtenissen of vragen. Dat hebben wij vormgegeven door een traject waarbij:

 • ouders twee maal een gesprek kunnen hebben met de systeemtherapeut
 • een sociotherapeut het gezin eenmaal in de thuissituatie coacht
 • ouders en of kind driemaal een telefonisch consult kunnen hebben

Complementair aan de module nazorg kan, wanneer sprake is van een gezin met meerdere problemen of ernstige problematiek, de module intensieve nazorg worden ingezet. Hierbij kan, afhankelijk van de hulpvraag, gekozen worden voor:

 • extra coaching in het gezin
 • extra gezins- of oudergesprekken
 • combinatie van extra coaching en gesprek(ken)

DAWBA, diagnostiek instrument voor huisartsen en wijkteams

Welke zorg is passend voor een kind? Die vraag kan snel worden beantwoord aan de hand van de DAWBA, een diagnostiek instrument dat kan worden ingezet door huisartsen en wijkteams. Het online pakket geeft in korte tijd en tegen lage kosten een werkdiagnose waarmee een huisarts snel naar de juiste zorg- of hulpverlener kan verwijzen. DAWBA staat voor Development And Well-Being Assessment en bestaat uit online interviews, vragenlijsten en beoordelingslijsten die worden ingevuld door de ouders, leerkracht en door het kind zelf op een voor hen geschikt moment. Een ervaren specialist van Curium-LUMC beoordeelt de (anonieme) gegevens vervolgens en rapporteert de uitkomst naar de huisarts. Op basis van onder meer deze uitkomst kan de huisarts een weloverwogen verwijzing doen naar de juiste zorginstelling.

Deze methodiek is intussen met succes gebruikt bij huisartsen en in een justitiele jeugdinstellling. Kinderen worden met behulp van DAWBA beter doorverwezen, waarmee het ontstaan van grotere problemen kan worden voorkomen. De intake bij de zorginstelling waar het kind naar is verwezen, kan door de hoeveelheid beschikbare en relevante informatie bovendien aanzienlijk worden bekort. Wanneer u interesse hebt in DAWBA, komen wij graag langs om u hierover verder te informeren. Lees op de website van het NJI meer over de DAWBA.

Voor meer informatie over deze modules en DAWBA kunt u contact opnemen via 071-5159645 of via psychiater@curium.nl