Opleidingsinformatie AIOS

Assistenten psychiatrie en toekomstige assistenten psychiatrie kunnen een AIOS-opleidingsplaats krijgen bij Curium-LUMC. Hier vind je de belangrijkste informatie over onze opleiding.

1. Soort stage: Curium-LUMC biedt zowel het keuzejaar kinder- en jeugdpsychiatrie als de stage ten behoeve van het behalen van de aantekening kinder- en jeugdpsychiatrie. Na de start van de nieuwe opleidingseisen, vanaf 2010 zal er spraken zijn van een verdiepingsstage van 2 jaar.

2. Naam en locatie: Curium-LUMC, locatie Oegstgeest (Endegeesterstraatweg 27, 2342 AK Oegstgeest).

3. Doelstelling: Het opleiden van assistenten psychiatrie tot competente specialisten met ervaring dan wel de aantekening in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Naast competenties op vlak van diagnostiek en behandeling met patiënten in de leeftijd van 0-18 jaar die zowel poliklinisch als klinisch hulp zoeken, wordt ook aandacht besteed aan academische interesses en beleidspsychiatrische aspecten.

4. Opleidingsgroep: Opleider is Prof. dr. Robert Vermeiren, plaatsvervangend opleider is dr. Catrien Reichart. Alle bij Curium-LUMC werkzame kinderpsychiaters maken deel uit van de opleidingsgroep. De opleidingsgroep komt maandelijks bijeen, afwisselend voor overleg dan wel voor een casusbespreking.

5. Bereikbaarheid (plaatsvervangend) opleider: Zowel gezamenlijk als individueel is er regulier overleg. Bijkomende afspraken zijn steeds mogelijk, te regelen via secretariaat. Voor dringende zaken kan steeds beroep worden gedaan op een van beiden. Bij afwezigheid telefonisch.

6. Doelgroep en verwijzers: Curium-LUMC biedt zowel poliklinische, dagklinische als klinische hulpverlening. Verwijzers zijn in de overgrote meerderheid huisartsen. Daarnaast kan de jeugdarts, een medisch specialist, een gecertificeerde instelling of een sociaal wijkteam doorverwijzen.

7. Praktisch verloop: De tweejarige opleiding wordt opgesplitst in 4 blokken van 6 maanden, waarbij volgende stages worden ingericht:

  • 6 maanden gesloten afdeling
  • 6 maanden observatie jeugd/kind in combinatie met polikliniek
  • 6 maanden polikliniek (met liaison psychiatrie)
  • 6 maanden naar keuze: om de opleiding voldoende evenwichtig in te richten is het van belang dit al in een vroeg stadium te bespreken. Mogelijkheden zijn dezelfde stages als eerder vermeld, of forensische jeugdpsychiatrie, hulpverlening doven slechthorenden of een andere afdeling (intern/extern)mits passend in de richtlijnen voor de opleiding.

8. Bibliotheekvoorzieningen: Curium-LUMC heeft een locale bibliotheek met de meest actuele algemene volumes en ook abonnementen op gangbare tijdschriften. De Waleus bibliotheek van het LUMC staat eveneens tot onze beschikking.

9. Onderwijs extern: Wordt samen met De Jutters – Den Haag, ERASMUS – Rotterdam en de kinderpsychiatrie Dordrecht georganiseerd, doorgaans op donderdag. Assistenten nemen deel aan het landelijk onderwijs.

10. Onderwijs intern:

  1. Op maandag bijwonen screenonderzoek door lid opleidingsgroep dan wel casusbespreking door lid opleidingsgroep,
  2. Op vrijdag tweewekelijks lezing voor Curium-LUMC,
  3. Reguliere medicatie bespreking.

11. Ander mogelijk onderwijs: Deelname congressen te bespreken met de opleider, NVvP congres deelname wordt verwacht, tevens is er mogelijkheid de postacademische opleiding kinder- en jeugdpsychiatrie georganiseerd door de Boerhaave commissie te volgen. Het wordt gestimuleerd voor degenen die de tweejarige opleiding volgen een buitenlands congres bij te wonen, liefst met eigen presentatie.

12. Onderzoek: Curium-LUMC is een academisch centrum, wat betekent dat wetenschappelijk onderzoek wordt verricht. Assistenten met wetenschappelijke interesse worden uitgenodigd dit kenbaar te maken. Promotieonderzoek behoort tot de mogelijkheden. Er zijn bovendien tal van mogelijkheden om het eindreferaat over te houden. Begeleiding door de senior onderzoekers is hierin mogelijk.

13. Deelname (geneeskunde) onderwijs: De hoogleraar/opleider is verantwoordelijk voor het kinderpsychiatrie onderwijs in het LUMC. Assistenten worden betrokken bij het geven van onderwijs in werkgroepen (2 maal per jaar) en voor het begeleiden van co-assistenten (continu doorheen het jaar).

14. Faciliteiten: De AIOS beschikt over een vaste werkplek met een eigen pc. Voor de afspraken met patiënten en cliënten wordt gebruik gemaakt van de beschikbare behandelkamers (therapie- en spreekkamers). Het polisecretariaat verzorgt de administratieve afhandeling van de verslagen (uittypen van gedicteerde rapportage). De AIOS heeft toegang tot het elektronische bestand van de patiënt en kan zelfstandig rapportage invoeren in dit elektronische bestand.

15. Wachtdiensten: De AIOS functioneert als voorwacht, samen met ANIOS, artsen niet-kinderpsychiaters en kinderpsychiaters. Er is steeds een achterwacht beschikbaar.