Hulpverlening thuis en/of op school (Gouda)

Wat houdt het in?

Onze ambulante hulpverlening is behandeling die gegeven wordt op de plek waar de problemen zich voordoen. Dit wil zeggen dat de behandeling meestal thuis en/of op school gegeven wordt. Op deze manier kan er praktisch gewerkt worden aan doelen die het gezin heeft in de leefomgeving van het kind of de jongere. We betrekken altijd de ouders en zo nodig broertjes/zusjes of andere belangrijke mensen voor het gezin bij de behandeling. Vindt de behandeling op school plaats dan zal ook met leerkrachten intensief worden samengewerkt.

Voor wie?

Curium-LUMC is een specialistische GGZ instelling en geeft behandeling aan kinderen en jongeren met een (vermoeden van een) psychiatrische stoornis. Onze ambulante hulp is voor kinderen en jongeren van 4-18 jaar met een minimaal gemiddeld intelligentieniveau. Voor vragen die gericht zijn op begeleiding in plaats van behandeling (bijvoorbeeld het ondernemen van activiteiten) kunt u via bij voorbeeld het Sociale Team/Wijkteam terecht bij andere zorgaanbieders. Indien er specifiek hulp nodig is op het gebied van leren kunt u zich het beste wenden tot school.

Ons ambulante team bestaat uit:

  • ambulante hulpverleners
  • een kinder– en jeugdpsychiater
  • een GZ-psycholoog
  • een ouderbegeleider/gezinsbehandelaar

Behandelduur en -aanbod

Vanuit Curium-LUMC bieden wij altijd maatwerk. Dit betekent dat wij samen met het gezin bepalen hoe lang er behandeling gegeven wordt en wat de behandeldoelen zijn. Ook de frequentie wordt in samenspraak met het gezin bepaald. De behandeling wordt met de hoofdbehandelaar geëvalueerd, na een aantal gesprekken, of na een afgesproken periode. De behandeling richt zich op het vergroten van de competentie, het aanleren van vaardigheden en het blijvend verbeteren van het functioneren van het kind/de jongere en zijn gezin.

Indicatiestelling

Als een kind al bij Curium-LUMC in behandeling is, kan in overleg met de (hoofd-)behandelaar een aanvraag voor ambulante behandeling worden gedaan. Kinderen die nog niet bij Curium-LUMC bekend zijn, kunnen volgens de gebruikelijke weg worden aangemeld. De eerste kennismaking is dan in de vorm van een intake.

Samenwerking

De samenwerking tussen ons en u als ouder is onmisbaar. Wij behandelen nooit alleen het kind, maar richten ons op het hele gezin. Als de behandeling plaatsvindt op school dan is een intensieve samenwerking met school van groot belang.

Uitgangspunten

  • Gewerkt wordt vanuit het NVR gedachtegoed en met het Sociaal Competentiemodel.
  • Maatwerk: De hulp wordt zo kort & licht als mogelijk ingezet en zo lang & intensief als nodig.
  • Gezin Centraal: Er wordt intensief samengewerkt met ouders, gezin en school indien gewenst.

Ambulant Intensief Traject

Een bijzondere vorm van ambulante hulpverlening is ons Ambulant Intensief Traject. Dit traject is gericht op kinderen en jongeren die dreigen uit te vallen op school. Te denken valt aan kinderen en jongeren met ernstige gedragsproblemen, die moeite hebben met contact met leeftijdsgenoten etc. De inzet van de behandeling is dat een kind op school kan blijven en samen met ouders, docent, individueel begeleider werkt aan gedragsverandering en het aanleren van vaardigheden. Er wordt altijd eerst contact opgenomen met school. Een volgende stap is een kennis-makings-/intakegesprek op school. In samenwerking met u als ouder, uw kind én de school maken wij een plan en volgt er een intensieve periode van behandeling. Als een kind nog niet bij ons bekend is, kan ook (proces)diagnostiek deel uitmaken van het behandelplan. In het Ambulant Intensief Traject wordt per 8 weken de voortgang van de behandeling geëvalueerd, met alle betrokken partijen. Bij de evaluatie worden afspraken voor verdere behandeling (of afronding) gemaakt. Dit betekent dat de lengte van de behandeling ook hier kan verschillen.

Contact

Mocht u na het lezen van de folder vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Ward van Alphen (kinder– en jeugdpsychiater) of Katie Brandt (teamcoördinator).