Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg ggz (Wvggz)

Er bestaat een speciale klachtenregeling die van toepassing is op beslissingen die zijn genomen op basis van de ‘Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg' (Wvggz).

Patiënten van LUMC Curium kunnen zich wenden tot de Klachtencommissie Wvggz als zij een klacht hebben over beslissingen die genomen zijn op basis van deze wet. De klachtencommissie behandelt klachten over de nakoming van een verplichting of een beslissing op grond van:

 • wilsbekwaamheid (artikel 1:5)
 • zelfbindingsverklaring (artikel 4:1 tweede lid)
 • tijdelijk verplichte zorg voorafgaand aan een crisismaatregel (artikel 7:3)
 • dossierplicht (artikel 8:4)
 • verlenen verplichte zorg (artikel 8:7)
 • uitvoering van de zorgmachtiging of de crisismaatregel (artikel 8:9)
 • de tijdelijke verplichte zorg in noodsituaties (artikel 8:11)
 • uitvoering tijdelijke verplichte zorg (artikel 8:12)
 • beslissing tijdelijke verplichte zorg (artikel 8:13)
 • veiligheidsonderzoek (artikel 8:14)
 • huisregels (artikel 8:15)
 • overplaatsing (artikel 8:16 eerste, tweede en derde lid)
 • tijdelijke onderbreking verplichte zorg (artikel 8:17)
 • beëindiging verplichte zorg (artikel 8:18, achtste en twaalfde lid)
 • voorwaarden en beperkingen bij tijdelijke onderbreking en beëindiging verplichte zorg (artikel 8:20)
 • periodieke evaluatie van de verplichte zorg (artikel 8:21)
 • geheimhoudingsverplichting (artikel 8:34)

Hier vindt u het reglement van de Klachtencommissie Wvggz, waarin de werkwijze en samenstelling zijn vastgelegd. LUMC werkt samen met GGZ Rivierduinen voor deze klachtencommissie. Klachten ten behoeve van deze commissie kunt u schriftelijk indienen bij: 

Klachtencommissie Wvggz 
Postbus 405 
2300 AK Leiden 
of via e-mail: klacht@klachtencommissierivierduinen.nl