Privacyverklaring

Privacyverklaring

Wij hechten veel waarde aan privacy. LUMC Curium ziet het als haar taak om de persoonsgegevens van iedereen die bij ons is betrokken zo goed mogelijk te beschermen. Wij houden wij ons aan de regels die voortvloeien uit de geldige wet- en regelgeving. Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie.

LUMC Curium maakt gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens LUMC Curium toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden tot geheimhouding. Heeft u vragen over de privacy en/of wijze van gegevensbescherming binnen LUMC Curium? Neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming, via info_curium@lumc.nl.

Welke gegevens worden verzameld?

Als uw kind bij ons wordt aangemeld verzamelen we persoonsgegevens van u en uw kind. Het gaat om persoonsgegevens en informatie die voor de behandeling belangrijk zijn. Ook als u meedoet aan wetenschappelijk onderzoek of onderwijs volgt bij LUMC, verwerken we persoonsgegevens. Van medewerkers van LUMC Curium verwerken we persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om uitvoering te kunnen geven aan de arbeidsverhouding. Medewerkers kunnen hier meer informatie lezen over de wijze waarop LUMC Curium met persoonsgegevens omgaat.

Gegevens ouders, jongeren en kinderen

Over de wijze waarop wij omgaan met patiëntgegevens en de rechten die patiënten hebben om informatie in hun dossier te wijzigen of vernietigen, leest u hieronder meer.
Zodra een kind bij ons wordt aangemeld gaan we persoonsgegevens verwerken. Dit zijn niet alleen persoonsgegevens over het kind, maar ook vaak over het gezin waar het kind onderdeel van uitmaakt.

Waarom worden gegevens verzameld?

We hebben persoonsgegevens nodig om de zorg zo goed mogelijk vorm te geven, zowel als het gaat om de inhoud als de organisatie van die zorg. De gegevens over de inhoud van de behandeling zijn nodig voor de behandelaars. Maar we hebben ook bijvoorbeeld uw naam, adres, emailadres, geboortedatum en BSN nodig om u brieven en rapportage te kunnen sturen en om onze zorg in rekening te kunnen brengen bij de gemeente of zorgverzekeraars.

Om de zorg die wij leveren betaald te krijgen, moeten wij gegevens uitwisselen met uw gemeente of zorgverzekeraar. Voor de financiering van de zorg worden alleen gegevens gedeeld voor zover dit in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving. 

Wanneer worden gegevens verwijderd?

Voor alle gegevens geldt dat we niet méér gegevens zullen verwerken dan we nodig hebben om goede zorg te kunnen verlenen. We bewaren de gegevens over een patiënt minimaal 15 jaar vanaf de achttiende verjaardag, tenzij iemand eerder gebruik maakt van het recht op vernietiging.
Voor overige gegevens geldt dat deze niet langer dan noodzakelijk doch in ieder geval niet langer dan de wet toestaat worden bewaard.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door LUMC Curium. Neem hiervoor contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming, Bart Siebelink via info_curium@lumc.nl.

U hebt het recht om voor het einde van de wettelijke bewaartermijn (delen van) uw dossier te laten vernietigen. Voordat het dossier wordt vernietigd vragen we u een verklaring te ondertekenen waaruit blijkt dat u het besluit tot vernietiging vrijwillig en bewust van alle consequenties heeft genomen. In principe moet LUMC Curium gehoor geven aan uw verzoek, maar niet in alle gevallen. LUMC Curium mag vernietiging ook weigeren als op grond van een wet of voorschrift verplicht is het dossier een bepaalde tijd te bewaren. Wij moeten ons houden aan de wettelijke bewaartermijnen. Een verzoek tot vernietiging kunt u indienen met dit formulier: Aanvraagformulier Inzage, Kopie of Vernietiging.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

LUMC Curium gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Hoe gaat LUMC Curium met gegevens om?

Medewerkers van LUMC Curium krijgen alleen toegang tot gegevens die zij nodig hebben voor de uitoefening van hun functie. Alle medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht en mogen gegevens van patiënten of medewerkers niet met anderen delen of voor een ander doel gebruiken dan waarvoor deze gegevens zijn verzameld.

Voor de uitwisseling van andere gegevens of met andere partijen, zoals andere betrokken hulpverleners, huisarts en school, vraagt LUMC Curium vooraf om uw toestemming. Alleen wanneer de wet ons daartoe verplicht of in uitzonderingssituaties kan zonder toestemming gegevens met andere partijen (bijv. Raad van Kinderbescherming, Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, etc.) gedeeld worden. Bij een uitzonderingssituatie kunt u bijvoorbeeld denken aan een situatie waarbij sprake is van (acute) onveiligheid en wanneer het vragen van toestemming redelijkerwijs niet mogelijk is of niet kan worden afgewacht.

De persoonsgegevens van medewerkers van LUMC Curium worden aan de volgende derden verstrekt: De accountant, de verzuimverzekeraar, de pensioenverzekeraar, de belastingdienst, het UWV, de arbodienst.

Beveiliging persoonsgegevens

De persoonsgegevens die we verzamelen, bewaren we in goed beveiligde systemen. LUMC Curium neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u vragen heeft over de beveiliging van uw gegevens of u heeft aanwijzingen van misbruik, kunt u mailen naar info_curium@lumc.nl.

Gegevens relaties

Wanneer u contact met LUMC Curium heeft, leggen we alleen gegevens vast die nodig zijn om het contact te onderhouden. Deze contacten zullen wij nooit zonder uw toestemming met derden delen. Ook zullen we de gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk.

Als relatie van LUMC Curium kunt u mailings ontvangen, zoals de digitale nieuwsbrief of uitnodigingen voor congressen. U kunt zich altijd afmelden voor deze mailings middels de afmeldknop.

Klacht indienen over privcacy

Bent u van mening dat LUMC Curium niet goed omgaat met (de beveiliging) van uw persoonsgegevens, dan horen we dit graag van u:

  • Bespreek dit met uw contactpersoon bij LUMC Curium .
  • Komt u er samen niet uit, dan kunnen u en/of uw contactpersoon contact opnemen met de functionaris Gegevensbescherming via e-mail: info_curium@lumc.nl.
  • Heeft u een klacht over de privacy-werkwijze van LUMC Curium, dan kunt u ook naar de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft tot taak uw klacht of uw verzoek te behandelen en hierover een besluit te nemen. Daartegen heeft u het recht van bezwaar bij de toezichthouder zelf en het recht van beroep bij de rechter.

Gegevens deelnemers wetenschappelijk onderzoek

LUMC Curium voert wetenschappelijk onderzoek uit om de diagnostiek en behandeling te verbeteren. (Bijzondere) Persoonsgegevens kunnen gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek. Dit gebeurt alleen met expliciete toestemming van de betreffende personen. In publicaties worden nooit herleidbare persoonsgegevens van kinderen, jongeren en/of ouders gebruikt.

Gegevens uit vragenlijsten en evaluaties

LUMC Curium is een academisch centrum, waar we continu werken aan vernieuwing en verbetering van zorg. Wij doen dat o.a. door het bijhouden van het effect van de behandelingen, het vergelijken van de effecten bij de kinderen die wij behandelen (anoniem) en het vergelijken van de effecten bij andere kinderen (wetenschappelijk onderzoek, ook anoniem). Als we informatie uit het dossier halen voor deze doeleinden dan slaan we dit altijd geanonimiseerd en onder een unieke code op. Persoonlijke gegevens maken we nooit aan anderen kenbaar zonder uw toestemming.