wij werken vanuit ons hart

onze missie en visie

Over ons

LUMC Curium is een academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie. Wij bieden zorg aan gezinnen met kinderen die door psychische klachten ernstig disfunctioneren. Dit zijn kinderen die vastlopen in hun ontwikkeling en ernstige problemen ondervinden, bijvoorbeeld thuis, met vrienden, op school, met hobby’s. Het lukt niet meer om mee te doen in het dagelijks leven. Deze kinderen komen bij ons voor diagnostiek en behandeling van complexe psychiatrische problematiek.

We kijken samen welke behandeling het beste past bij de hulpvraag. Dit kunnen therapieën of gesprekken zijn, individueel, in een groep of met de ouders erbij. Ook combineren we persoonlijk contact met online behandeling (e-health). Medicatie kan helpen bij sommige problemen. Als een kind opgenomen moet worden, kan dit op onze locatie in Oegstgeest.

Naast onze kerntaak patiëntenzorg, houden wij ons ook bezig met opleiding, onderwijs, en onderzoek

Onze missie

Wij werken vanuit ons hart en met passie voor kwetsbare kinderen en hun gezinnen. Als professionals zijn we duidelijk over en transparant in wat we doen. De uitgangspunten die onze missie vormen, worden gerealiseerd door ervaren en betrokken professionals. Onze kernwaarden dragen alle medewerkers van Curium-LUMC uit. De kernwaarden vormen de basis voor het verwezenlijken van onze visie en onze strategie voor de komende jaren. 

Organisatiestructuur

LUMC Curium is onderdeel van de afdeling Psychiatrie, Divisie 3 van het LUMC. Het managementteam bestaat uit het subafdelingshoofd en de organisatorisch manager.

Het managementteam laat zich adviseren door: de onderdeelscommissie Divisie 3 (bestaande uit werknemers), de cliëntenraad (ouders/voogden van in LUMC Curium behandelde kinderen en jongeren) en de jongerenraad (jongeren die behandeld worden). De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de adviesorganen zijn conform de wet georganiseerd.

Managementteam

prof. dr. Robert (R.R.J.M.) Vermeiren, subafdelingshoofd (meer info)

Willeke van den Oudenrijn, organisatorisch manager

Jaar in beeld

In beknopte vorm hebben wij de afgelopen jaren in beeld gebracht. Deze verslagen geven een impressie van wat we gedaan hebben, waar we voor staan en waar we naar toe willen. 

Jaarrekening

LUMC Curium legt jaarlijks verantwoording af over het voorgaande boekjaar. De jaarrekening van LUMC Curium is te raadplegen via: https://www.desan.nl/net/DoSearch/Search.aspx

Netwerken

LUMC Curium neemt deel aan diverse netwerken binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie, jeugdzorg en GGZ. Eén van de belangrijkste is het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie is een landelijke netwerkorganisatie waarin professionals, experts, onderzoekers, ouders en kinderen samenwerken aan de wetenschappelijke onderbouwing van het dagelijkse werk in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Binnen het kenniscentrum is LUMC Curium onderdeel van het expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie, een krachtenbundeling van de negen kinder- en jeugdpsychiatrische organisaties. Binnen het netwerk staat het gezamenlijk (door)ontwikkelen van zorgvormen centraal vanuit de visie: innovatief inspelen op de zorgvraag van kinderen, jongeren en hun gezinnen, waardoor zij vlot toegang krijgen tot effectieve behandeling.

Algemene informatie

LUMC Curium is gecertificeerd volgens de HKZ norm voor GGZ. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Het HKZ Certificaat geeft aan dat een organisatie voldoet aan vooraf vastgestelde kwaliteitsnormen van de geleverde zorg. In ons kwaliteitsdocument hebben wij beschreven hoe we de zorg organiseren, en welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zorgverleners en medewerkers hebben. Klik hier voor een overzicht van de medewerkers van LUMC Curium met een BIG-registratie.

In 2019 ontving LUMC Curium een duurzaamheidskeurmerk: het zilveren certificaat van de Milieuthermometer Zorg. Met het behalen van dit duurzaamheidscertificaat draagt LUMC Curium haar duurzame ambities uit en zijn verdere stappen gezet richting een steeds duurzamere bedrijfsvoering.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

LUMC Curium is zich bewust is van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daarbij past een beleid van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en duurzaamheid. LUMC Curium wenst bewust om te gaan met mensen, goederen en middelen. Het beloningsbeleid van medewerkers van LUMC Curium is conform de CAO GGZ. Het beloningsbeleid voor de directie is conform de wet normering bezoldiging topfunctionarissen (WNT).

Zo heeft LUMC Curium onder andere oog voor de inzet van medewerkers met een arbeidsbeperking, wordt gebruik van de fiets actief gestimuleerd, worden Fair Trade-producten ingekocht, staat recycling van materialen voorop, wordt geïnvesteerd in energiebesparingsmaatregelen en duurzaam gebouwd.