Triage

Alle kinderen en jongeren tot 18 jaar kunnen naar LUMC Curium verwezen worden wanneer er sprake is van (een sterk vermoeden van) ernstige psychiatrische problematiek. Maar hoe bepaalt u of het kind dat bij u op consult komt, doorverwezen moet worden naar LUMC Curium?

De helft van alle psychische klachten van kinderen in de huisartsenpraktijk betreft gedragsproblemen. In veel gevallen zijn de gedragsproblemen slechts een ‘uiting’ door het kind en wordt ander gedrag of een andere probleem erdoor gecamoufleerd. Bepalend voor een doorverwijzing is het functioneren van een kind (en het gezin). Dat betekent dat nagegaan wordt hoe het gaat:

 • Op school – is er verzuim, problemen met schoolgang, omgang met leerkrachten?
 • Sociaal – heeft het kind vriendjes, hoe het om met vriendjes, is er sociale interactie?
 • In het gezin – hoe gaat het thuis, wat is de impact op het gezin, hoe gaat het met de andere gezinsleden?
 • Met hobby’s – heeft het kind hobby’s of beoefent het een sport?

Vaak wordt door ouders of school al aan de huisarts of de verwijzer gevraagd om een bepaalde stoornis (classificatie) te bevestigen. Probeer dit te vermijden, leg uit dat voor een behandeling meer onderzoek nodig is. Na gedegen diagnostisch onderzoek komt er vaak iets anders uit dan aanvankelijk gedacht wordt. 

Jeugdteam of GGZ?

Op basis van de triage kan de keuze gemaakt worden voor de juiste hulpverlener:

Wijkteam/Jeugd- en Gezinsteam
Als er geen sprake is van ernstige acute problemen/problemen waarbij snel hulp nodig is, dan is het aangewezen om eerst het jeugdteam in te schakelen.

Vrijgevestigden psychiater/psycholoog

 • Niet crisisgevoelig
 • Specifieke expertise
 • Snelle behandeling
 • Persoonlijk, aanpak door één behandelaar

(specialistische) Instelling voor Kinder- en jeugdpsychiatrie

 • Ernstige psychische problemen, op meerdere gebieden verminderd functioneren.
 • Vermoeden van psychische stoornis(sen)
 • Acute psychische problemen
 • Crisisgevoelig
 • Multidisciplinair, meerdere professionals betrokken
 • Gestandaardiseerd

Naar LUMC Curium, en dan?

Na aanmelding zal de aanmeldcoördinator aan de hand van diverse vragenlijsten en telefonisch overleg met ouders en verwijzer, bepalen of LUMC Curium de juiste zorg kan verlenen. De patiënt komt dan op de wachtlijst voor een intakegesprek.

Voor de start van de behandeling is de beschrijvende diagnose bepalend. Deze wordt gemaakt met input uit gesprekken met verwijzers, school, ouders en patiënt, uit de medische voorgeschiedenis en door de observaties van de behandelaar. In de beschrijvende diagnose worden de symptomen vermeld, evenals de classificerende diagnosen, hun onderlinge samenhang en de samenhang met beschermende en risicofactoren die voor het kind en gezin bepalend zijn voor de symptomen.

De beschrijvende diagnose is altijd maatwerk en uniek voor elke patiënt. Het is de basis waarmee het behandelplan samen met patiënt en ouders wordt opgesteld.

>>verwijzen