Welke gegevens leggen wij vast?

LUMC Curium houdt een dossier bij. Alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor de behandeling en voor de financiële afhandeling worden bewaard.

U heeft het recht het dossier in te zien, op te vragen of te laten vernietigen. Bij een aanvraag door ouders geldt dat kinderen ouder dan 12 jaar hiervoor schriftelijke toestemming moeten geven. Vanaf 16 jaar heeft alleen het kind recht om zijn/haar dossier in te zien, op te vragen of te laten vernietigen.

U heeft het recht incorrecte gegevens te laten aanpassen. Wanneer er inhoudelijk iets in het dossier staat waar u het niet mee eens bent, heeft u het recht er iets bij te schrijven. U kunt hiervoor bij de hoofdbehandelaar terecht.

U heeft het recht het dossier te laten vernietigen. Hier zijn voorwaarden aan verbonden.

Bewaartermijn van medische gegevens

De wettelijke bewaartermijn van deze gegevens is 20 jaar of langer als dat nodig is voor een goede hulpverlening. De bewaartermijn start bij minderjarigen als de patiënt 18 jaar wordt. De Wet verplichte GGZ (Wvggz) bepaalt verder dat het dossier na het einde van de Wvggz-maatregel 5 jaar moet worden bewaard. Deze gegevens mogen niet eerder vernietigd worden, zelfs niet op verzoek van de ouder of jongere. Deze termijn kan worden verlengd als dat voor een goed hulpverlenerschap nodig is.

Aanvraagformulier medisch dossier

Met dit digitale aanvraagformulier kunt u een kopie van het dossier, inzage of vernietiging aanvragen. 

Inzage in het medisch dossier

Wilt u het dossier inzien? Vraag het de behandelaar. Inzage vindt in principe plaats in het bijzijn van de behandelaar zodat hij/ zij zaken in het dossier kan toelichten. Gegevens van en over anderen mag u niet inzien. Dit kunnen gegevens zijn van een naaste met wie uw behandelaar heeft gesproken. Wilt u weten welke hulpverleners uw dossier of delen ervan hebben ingezien? Dan kunt u de loggegevens opvragen.

Kopie van het medisch dossier

U kunt kosteloos een kopie krijgen van uw medisch dossier. In het dossier wordt een aantekening gemaakt dat u een kopie heeft ontvangen.

Vernietigen van het medisch dossier

Wilt u het medisch dossier laten vernietigen? Bij de beoordeling van het verzoek tot vernietiging wordt met de volgende voorwaarden rekening gehouden:

  • De kosten van de behandeling moet zijn gefactureerd en betaald.
  • Er is geen sprake van de Wet verplichte GGZ: een verzoek tot vernietiging van gegevens door de patiënt kan pas vijf naar na beëindiging van de Wvggz-behandeling worden ingediend.
  • De gegevens hoeven niet bewaard te worden vanwege een ‘aanmerkelijk belang’ van een ander dan de patiënt.
  • Er is geen (klacht)procedure aangespannen tegen de hulpverlener of zorginstelling.