Ketenbreed leren

Wat kunnen we leren van hulpverleningstrajecten die eindigen in specialistische jeugdhulp? Die vraag willen we beantwoorden met jeugdigen, ouders, professionals en beleidsmakers. Samen kijken we met de ‘kennis van nu’ welke factoren belemmerend zijn geweest of juist hebben geholpen om de hulp goed te laten verlopen. We bespreken met elkaar verbeterpunten en creëren een leer- en verbeterbeweging in de regio.

Onderzoek

We willen leren van hulpverleningstrajecten waar specialistische jeugdhulp is ingezet, met als doel om:

  • sneller effectieve jeugdhulp te kunnen inzetten,
  • steeds beter te kunnen voorkomen dat ernstige problematiek ontstaat, en
  • steeds beter te kunnen voorkomen dat deze vormen van hulp ingezet moeten worden.

We zullen dit onderzoeken met behulp van 75 jongeren uit de specialistische jeugdhulp, samen met hun ouders en behandelaren. Er worden jongeren gevraagd deel te nemen vanuit verschillende soorten instellingen: justitiële jeugdinrichtingen, jeugdzorgplus, orthopedagogische behandelcentra en jeugd-GGZ.

Eerst gaan we met deze jongeren om de tafel: we nodigen elke jongere uit samen met de ouder(s), hoofdbehandelaar, en andere belangrijke personen uit het netwerk (bijvoorbeeld een mentor van school). Samen zullen we bespreken wat er tot nu toe aan zorgverlening is geweest, en wat we hiervan kunnen leren. Zo zullen we bijvoorbeeld bekijken of de diagnostiek en behandeling volgens richtlijnen zijn uitgevoerd, en zullen we bespreken welke factoren er goed geholpen hebben in het zorgtraject, en wat voor barrières of belemmeringen er ervaren zijn. Ook wordt gekeken naar onderlinge afstemming en samenwerking tussen partijen in het hele hulpverleningstraject.

Naast deze interviews voeren we dossieronderzoek uit, om aanvullende informatie te verzamelen over het hulpverleningstraject van elke jongere.

Nadat de interviews en dossieronderzoeken zijn afgerond, gaan zorgprofessionals en beleidsmakers (regionaal en landelijk) met elkaar om de tafel om uit deze casussen te leren: wat kan er in de toekomst beter?

Doelgroep

Kinderen en jongeren met psychiatrische problematiek in de specialistische jeugdhulp.

Resultaten

Ketenbreed Leren wordt momenteel landelijk uitgevoerd. Naar verwachting worden de casus reviews in de loop van 2022 afgerond, waarna de resultaten beschikbaar worden gesteld.

Onderzoekers

Ketenbreed Leren is een landelijke samenwerking tussen vijf partijen: Accare, Levvel, LUMC Curium, Horizon en Karakter. Vanuit LUMC Curium werken Robert Vermeiren, Hanneke van Ewijk en Chanel Bansema mee aan dit onderzoek.

Meer weten?

Neem dan contact op met Hanneke van Ewijk.