Projecten

Lopende projecten

Bij LUMC Curium wordt onderzoek gedaan binnen verschillende thema's:

Vroege herkenning en diagnostiek

Binnen dit thema wordt onderzoek gedaan naar de vroegtijdige herkenning van psychiatrische klachten, en hoe we kinderen op het juiste moment naar de juiste vorm van zorg kunnen doorverwijzen.

 • Angststoornissen - Herkenning van kinderen met en at risk voor angststoornissen in de huisartsenpraktijk.
 • PIPPI -  Vroegherkenning van psychosociale problemen bij kinderen in de eerstelijns zorg.
 • MARIO - Versterken van kennis en begrip van de ontwikkeling van depressie bij kinderen van ouders met een stemmingsstoornis.

Evaluatie en innovatie van de praktijk

Binnen dit thema wordt onderzocht wat goed werkt en wat beter kan in de huidige praktijk, wordt het effect van nieuwe behandelvormen geëvalueerd, en worden innovaties in de zorg onderzocht en geïmplementeerd.

 • ANYRoad - Addressing the Needs of Youths at Risk of severe and enduring mental health problems.
 • DevelopRoad - onderzoek naar kenmerken en behoeften van jongeren met ernstige en langdurige psychische problematiek.
 • Ervaringsdeskundigheid - Hoe ervaringsdeskundigheid kan worden ingezet voor nog beter passende behandelingen voor kinderen en jongeren met ernstige psychische klachten.
 • Telepsychiatrie - Onderzoek naar het gebruik van noodgedwongen telepsychiatrie tijdens de COVID-19 pandemie.
 • DREAMS - Dynamisch landelijk cohortonderzoek waarbij alle kinderen en jongeren die worden aangemeld bij Accare, de Bascule, LUMC Curium of Karakter langdurig worden gevolgd.
 • Gezin aan zet - Ontwikkelen zelfevaluatiecyclus voor Jeugd- en Gezinsteams.
 • Ketenbreed leren - Leren van hulpverleningstrajecten waar specialistische jeugdhulp is ingezet.
 • Eigen Kracht Conferenties - Het proces en de impact van Eigen Kracht Conferenties voor suïcidale jongeren.
 • Gedragsobservaties in justitiële jeugdinstellingen - Ontwikkeling en onderzoek van een observatie-instrument voor psychiatrische problematiek bij jongeren in JJI's.
 • PACT - Onderzoek naar de relatie van alliantie en motivatie jeugdigen met drop out en behandeluitkomsten in de ambulante setting.
 • Genderdysforie - Morele dilemma’s in de zorg voor kinderen en jongeren met genderdysforie.
 • Gezinsgericht werken - Gezinsgericht werken in de klinische jeugdpsychiatrie.

Inzicht in herkomst en uitingsvormen

Binnen dit thema wordt onderzoek gedaan naar de herkomst en uitingsvormen van psychiatrische problematiek, met als doel ons inzicht hierover te vergroten.

 • BRAVE - Hersenfuncties en aandachtsprocessen bij jongeren met (atypical) anorexia nervosa: voorspellers van het differentiële beloop?
 • Youth in Transition - Lange termijn beloop van verslaving bij adolescenten in de algemene bevolking en onder jongeren in verslavingsbehandeling.
 • BIOBANK Curium-LUMC - Verzamelen van biomarkers van kinderen met gedragsproblemen tussen de 6 en 12 jaar oud. 
 • EPISCA - Hersenonderzoek met angstig/depressieve jongeren en getraumatiseerde jongeren.
 • PROUD - Onderzoek naar de lange termijn gevolgen bij prematuur geboren kinderen op tienjarige leeftijd.
 • RE-PAIR - ​Onderzoek naar de relatie tussen ouder-kind interacties en depressieve klachten in jongeren.

Afgeronde projecten